Приети са промени в Закона за опазване на околната среда

30 септември 2009 | 10:43

Законът за изменение и допълнение на Закона за опазване на околната среда е приет от Министерски съвет на Република България.
Законът въвежда промени за преодоляване на възникнали несъответствия при прилагане на процедурата по ОВОС и оценка за съвместимост /ОС/ по Закона за биологичното разнообразие – такава правна възможност се предвижда за случаите, при които компетентният орган (МОСВ или РИОСВ) вземе решение, с което изменя или допълва вече издадено решение по ОВОС и това може да доведе до необходимостта от изменение или допълнение на решение по ОС.
С приетите нормативни промени процедурата по ОВОС се намалява с един месец. Срокът за произнасяне от компетентния орган с решение по ОВОС се намалява от три месеца на 45 дни, но процедурата по оценка на качеството на доклада по ОВОС се удължава от 14 на 30 дни. Целта е да се осъществи по-внимателен преглед от компетентните органи върху тези доклади. В процедурата по оценка на качеството на докладите ще се включат и регионалните инспекции по околната среда и водите и по здравеопазване в частта за оценка на здравния риск на инвестиционните проекти.
Други съществени промени са свързани с облекчаване на административни режими: отпада регистрационният режим за експертите по ОВОС и екологична оценка /ЕО/; в Закона за концесиите се предвиждат две промени: отпада съгласувателната процедура с МОСВ при предоставянето на концесии за обекти - общинска собственост; отпада и задължителното включване на представители на министерството в комисиите по текущия контрол за изпълнението на сключените концесионни договори; отпада необходимостта от съгласуване с министъра на земеделието и храните на проекти за рекултивация, които не целят възстановяване на нарушени терени за ползването им като земеделски земи; отпада дублираща се съгласувателна процедура по Закона за горите, както и съгласувателна процедура, която противоречи на изискванията на Закона за биологичното разнообразие, а също и лицензионни режими, свързани с разрешителните режими в областта на водите.
Законът въвежда и изменения, свързани с възможността да бъдат делегирани правомощия от компетентността на министъра на околната среда и водите на длъжностни лица от МОСВ за решаване на въпроси на ведомството, с което ще се постигне ефективно и бързо осъществяване на функциите на административния орган.
Съкращават се сроковете за приемане и предоставяне на обществеността на информация за състоянието и политиките за опазване на околната среда - Националният доклад за състоянието и опазването на околната среда ще се публикува направо след приемането му от Министерски съвет, а не както досега след гласуване от Народното събрание.
Въвеждат се и промени, свързани с контрол на риска от големи аварии с опасни вещества. Те са изготвени въз основа на писмените коментари, изпратени от Европейската Комисия до Министерство на околната среда и водите на 14 май 2009 година, за транспониране на Директива 96/82/ЕО и целят постигане на пълно съответствие на националното законодателство с европейските норми. С предложените изменения се постига и облекчаване на бизнеса, тъй като се намаляват изискванията към информацията в доклада за безопасност - операторът може да подаде ограничена информация, ако определени вещества не са в състояние да предизвикат опасност от възникване на голяма авария.