Приключи техническата рекултивация на общинските сметища за битови отпадъци в землищата на Димово и Белоградчик

05 ноември 2021 | 15:12

Експерти на РИОСВ – Монтана участваха в комисии за приемане на техническата рекултивация на общинските сметища за битови отпадъци  в землищата на гр. Димово и гр. Белоградчик.

Двата терена са включени в наказателната процедура срещу РБългария за продължаване на експлоатацията и непредприети действия за изпълнение на техническата рекултивация на общински  депа.

Дейностите са приключени успешно, като  е извършено почистването на терените, предепониране на отпадъци, оформяне тялото на отпадъците и полагане на горни изолиращи екрани. Изградени са газоотвеждащи системи и системи за контрол и мониторинг на параметрите на околната среда.

Следващият етап е изпълнение на Биологична рекултивация, която е с продължителност 36 месеца и включва затревяване на терените, засаждане на храстовидна растителност, залесяване и вегетационни грижи.

Проектите са финансирани по ОП „Околна среда 2014-2020 г.“, приоритетна ос 2 „Отпадъци“.