Приветствие на министъра на околната среда и водите Емил Димитров по повод юбилея на Националния институт по метеорология и хидрология - 130 години метеорология и 100 години хидрология

01 октомври 2020 | 17:12

Имам удоволствието и честта от името на Министерството на околната среда и водите и от мое име да приветствам Националния институт по метеорология и хидрология по повод юбилея - 130 години метеорология и 100 години хидрология. Благодаря за всеотдайността и последователността при изпълнението на оперативните дейности и научните изследвания в областта на метеорологията и хидрологията, които са продължение на работата на пионерите в метеорологичните измервания. Днес НИМХ може да се гордее, че е  една от най-старите хидрометеорологични служби в Европа, която днес съчетава две дейности – на водеща научна организация и на оперативна служба.

С радост споделям удовлетворението от постиженията на Националния институт по хидрология и метеорология, който е основен изпълнител на  оперативните дейности  и научните изследвания в областта на метеорологията и хидрологията чрез структурите си в София и във филиалите си в Пловдив, Варна, Плевен и Кюстендил. Министерството на околната среда и водите е разчитало и продължава да разчита на високо квалифицираната оперативна дейност за синоптични, климатични, хидрологични и хидрогеоложки  наблюдения, прогноза на времето, с издаване на предупреждения за опасни и особено опасни явления, както и на научната и научно-приложна дейности и оценки, които се реализират под различни форми на сутрднчество през годните.

В съответствие със задълженията и отговорностите регламентирани в закона за водите Националният институт по метреология и хидрология изпълнява мониторинга на количеството на водите, който е от ключово значение за управлението на водните ресурси. Ние високо ценим сътрудничеството с Националния институт по метеорология и хидрология.  Института разработва и поддържа в оперативен режим специализирани системи за ранно предупреждение в случаи на природни бедствия от хидрометеорологичен произход, извършва специализирани оценки, които подпомагат дейностите по управление на водите както оперативната работа, така и задачите за дългосрочно и устойчиво управление. Разбира се за това Института има подкрепата, включително финансова, на министерството на околната среда и водите.  През 2020 г. за десета поредна година се сключи Споразумение между НИМХ и МОСВ за целево бюджетно финансиране. По силата на това споразумение НИМХ изпълнява задачите по мониторинга на количеството на водите и други дейности с научно-приложен характер, с които се подпомага работатта на МОСВ и Басейновите дирекции при изпълнение на изискванията на европейското законодателство, подпомага експертите за изпълнението на задълженията на МОСВ свързани с актуализацията на Плановете за управление на риска от наводнения и планове за управление на речните басейни. Успоредно с това продължава и работата по цялостната модернизация на мониторинговата система на НИМХ.

МОСВ (дирекция „Управление на водите“) изпълнява Пилотен проект по създаване на Национална система за управление на водите в реално време (НСУВРВ) – р. Искър, финансиран чрез Оперативна програма „Околна среда“. Целта на проекта е осигуряване функционирането на национална интегрирана, междуведомствена система за оптимизиране оперативното наблюдение и управлението на водите в страната, която ще бъде постигната чрез създаване на Система за управление на водите в басейна на река Искър (СУВ-БРИ) като първа фаза на Национална система за управление на водите в реално време (НСУВРВ) и чрез подготовка на цялостна концепция за оперативно управление на водите в реално време в Република България при нормални условия и при възникване на непредвидими обстоятелства – високи води и маловодие. Основа за изграждане на системата е съществуващата хидроложка информационна система за получаване на данни в реално време, която при доказана необходимост ще бъде оптимизирана и модернизирана с телеметрични автоматични устройства. По този проект МОСВ е подпомагано от НИМХ, НЕК ЕАД (Предприятие „Язовири и каскади“) и от„Напоителни системи“ ЕАД, в качеството им на асоциирани партньори чрез  Споразумения за партньорство.

МОСВ изпълняна и проект „Доизграждане на мрежите за  количеството на водите“, също  финансиран също чрез ОП „Околна среда“, по който успешно работи съвместно с НИМХ по Актуализация на мрежите и програмите за мониторинг на повърхностните води. Чрез реализацията на проекта се цели подобряване на измерванията и достоверността на оценките, които са от съществено значение при устойчивото управление на водите.

Изменението на климата е едно от най-големите предизвикателства, с които човечеството ще трябва да се справи през следващите години. Повишаващите се температури, топящите се ледове и все по-честите суши и наводнения са доказателство, че изменението на климата е факт. Рисковете за цялата планета и за бъдещите поколения са огромни и затова трябва да предприемем спешни мерки.

Смятам, че днес обществото в значителна степен разбира важността на проблемите с околната  среда и в частност с водите, проблемите с изменението на климата и проявява все по-голяма чувствителност и активност. Проявленията на измененията на климата – засушаване и недостиг на вода от една страна и наводнения от друга, поставят пред нас нови предизвикателства и възможности за успешно партньорство  и нашата обща задача е да отговорим на очакванията на обществото.  В изпълнение на целите и приоритетите ние разчитаме на обединените усилия на учени и експерти, които със своята ежедневна работа са достойни партньори и конкуренти  на  метереологичнте и хидроложки служби от другите страни в Европейския съюз.

Министерство на околната среда и водите осъзнава необходимостта от задълбочаване на сътрудничеството между научните институции и държавното управление чрез по-добър диалог “учени – държава – общество”, с цел решаване на общите предизвикателства пред които сме изправени и разчита и ще продължава да разчита на оперативните данни, експертизата и научния капацитет на работещите в Националния институт по метереология и хидрология при изпълнения на своите дейности по опазване на околната среда и устойчиво управление на водите.

Поздравявам всички с юбилея и пожелавам нови успехи и научни достижения, както и ползотворно партньорство  в съвместната ни работа!