Процедурата по ОВОС на обектите в ски-курорта в местността Картала не е приключила

18 септември 2008 | 11:42


Във връзка с постъпили въпроси на медии относно проведените процедури на обекти в ски-курорта в местността Картала РИОСВ - Благоевград информира:
Към момента няма приключила процедура по ОВОС за лифтовете, а разширението на ски-пистата не е разгледано в представения от инвеститора доклад по ОВОС. За това всички компетентни институции са информирани.
През февруари 1996 година има одобрен от община Благоевград кадастрален, застроителен и регулационен план за ски-център в местността Картала, който е съгласуван и одобрен от РИОСВ - Благоевград по реда на тогавашната нормативна уредба.
По Закона за опазване на околната среда /ЗООС/ обаче инвестиционни предложения за ски-писти, ски-влекове и лифтове с обща дължина над 1000 м са предмет на задължителна Оценка за въздействие върху околната среда.
Такава процедура е започнала в МОСВ през 2006 година на базата на внесен доклад за ОВОС от инвеститора, но към момента не е приключила. Положително решение по ОВОС е елемент от фактическия състав при издаването на акта за одобряване – в случая разрешението за строеж. Липсата на такова решение при издаването на разрешение за строеж е нарушение както на ЗООС, така и на Закона за устройство на територията.
На базата на сигнали за строителство в местността Картала на 10 октомври 2007 година РИОСВ - Благоевград извършва проверка, която приключва с констативен протокол №4-16/10.10.2007 година със следните констатации: извършват се строително-монтажни работи по заявеното от „Прима инвест” инвестиционно предложение за изграждане на пътнически въжени линии към съществуваща просека към ски-писта „Бодрост”; изгражда се долна станция, положени са пилони за нова пътническа въжена линия, електрически кабели, прокарани са обслужващи пътища. Протоколът приключва с предписание да се прекратят строителните дейности по изграждане на обекта.
С писмо с изходящ №3315/23.10.2007 РИОСВ – Благоевград изпраща това предписание на „Прима инвест” и информира инвеститора, че то е направено, защото инвестиционното предложение е все още в процедура по ОВОС. За предписанието са информирани всички компетентни институции – РДНСК и община Благоевград, в чиито компетенции е прекратяване на строителството.
На 29 октомври 2007 година на среща в РИОСВ - Благоевград инвеститорът представя редица документи, сред които разрешение за строеж №232/26.05.2006 година на община Благоевград, издадено от главния архитект за пътническа въжена линия, начална станция на пътническа въжена линия и частично трасе.
РИОСВ - Благоевград напомня, че компетентни органи по спиране на строителството са ДНСК, РДНСК и община Благоевград.