Процедурата по разширение на зони от НАТУРА 2000 за Кара дере, Корал и Паша дере продължава в съответствие с европейското и българското законодателство

10 септември 2021 | 11:24

С Решение № 564/30.07.2021 г. на Министерския съвет за изменение на списъците на защитени зони за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна беше увеличена площта на защитени зони BG0001001 „Ропотамо“, BG0000100 „Плаж Шкорпиловци“ и BG0000103 „Галата“.

 

Научната общност на България и Националният съвет по биологичното разнообразие  подкрепиха разширението на защитените зони за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, с цел опазването на представителни за Република България и за Европейския съюз природни местообитания и местообитания на застрашени, редки и ендемични растителни и животински видове в рамките на екологичната мрежа Натура 2000.

 

Процедурата продължава в съответствие с определените в Закона за биологичното разнообразие етапи. Предстои изпращане на промените в списъците на защитените зони до Европейската комисия за одобрение, след което ще се пристъпи към подготовка на проекти на заповеди за изменение и допълнение на заповедите за обявяване на трите защитени зони.

 

От включването на дадена територия в границите на защитена зона от екологичната мрежа Натура 2000 не произтичат преки забрани за ползването на ресурсите и/или строителството в нея. Режими по отношение на тези дейности могат да се включват в заповедите за обявяване и в плановете за управление на защитените зони.  Процедурата по изменение и допълнение на заповедите за обявяване на защитените зони включва провеждане на обществено обсъждане в едномесечен срок, след като на страницата на Министерство на околната страна и водите бъде публикувано обявление в тази връзка.

 

Впоследствие, в едномесечен срок след изтичане на срока за обществено обсъждане, министърът на околната среда и водите взема окончателно решение по постъпилите становища, възражения или предложения в рамките на общественото обсъждане и издава заповедта за изменение и допълнение на заповедта за обявяване на дадената защитена зона.

 

Предвид големия обществен интерес, Министерство на околната среда и водите регулярно ще известява обществеността за хода на процедурата на интернет страницата си.

 

Като институция сме водени от убеждението, че високите критерии, баланс и постигнат статут на защита на природните местообитания и на дивата флора и фауна на територията на страната ще допринесе в дългосрочен план за постигане на амбициозните цели на Република България за опазване на природното наследство, ползотворното икономическо развитие и защита на правата на всеки български гражданин и поколенията напред за здравословна и благоприятна околна среда.