Процедури за над 2 милиарда лева ще бъдат отворени през 2023 г. по Програма „Околна среда“ 2021-2027 г.

05 декември 2022 | 16:34

Комитетът за наблюдение на Програма „Околна среда“ 2021-2027 г. одобри индикативна годишна работна програма за 2023 г. на стойност на 2 млрд. лв., в рамките на първото заседание проведено на 2 декември 2022 г

 Ръководителят на Управляващия орган на ПОС 2021-2027 г., Галина Симеонова, представи одобрената от ЕК програма с бюджет от над 3,5 млрд. лева. Средствата ще бъдат насочени към подобряване на ВиК инфраструктурата, качеството на атмосферния въздух, управление на отпадъците и опазване на биоразнообразието, както и превенция и управление на риска от наводнения, свлачища и горски пожари. Симеонова подчерта, че чрез всеки един проект най-зелената програма на България ще продължи да допринася за опазването на околната среда и да създава условия за развитие и растеж.

 Членовете на Комитета за наблюдение одобриха методологии и критерии за оценка на проектни предложения по първите процедури за директно предоставяне на  безвъзмездна финансова помощ по новата програма, които ще бъдат обявени в началото на следващата година: „За по-чист въздух!“ по Приоритет 5 „Въздух“ и „Изпълнение на м. 4 от Национална рамка за приоритетни действия (НРПД) по Приоритет 3 „Биологично разнообразие“.

 Над 610 млн. лв. ще бъдат инвестирани за подобряване на чистотата на въздуха в 21 общини*, в които са регистрирани наднормени нива на фини прахови частици (ФПЧ) в периода 2017-2021 г. Замърсяването на въздуха с ФПЧ е причина за преждевременната смърт на над 10 хиляди български граждани през 2020 г. по данни на Европейската агенция за околна среда. Програмата ще адресира битовото отопление, което е основен източник на замърсяване на въздуха през студените месеци. Ще бъдат подкрепени над 80 хиляди български домакинства, отопляващи са на дърва и/или въглища. Те ще получат безвъзмездно нови екологични и енергийно ефективни отоплителни уреди, при условие че старите им високоемисионни печки на твърдо гориво бъдат предадени за рециклиране. 

 Процедурата по Приоритет 3 предвижда подкрепа за функционално обезпечаване на органите за управление на защитени зони от мрежата Натура 2000. Реализацията на бъдещия проект е пряко обвързана с одобрението на измененията в Закона за биологично разнообразие от българския парламент, с които ще се структурират тези органи. Средствата са предназначени към закупуване на оборудване, техника, стопански инвентар, моторни превозни средства, мобилни и комуникационни средства. С това ще се ще осигури плавен старт на управленския подход за Натура 2000 без допълнителни забавяния от чисто техническо или логистично естество.

 *Асеновград, Благоевград,   Перник, Столична община, Бургас, Велико Търново,  Видин, Враца, Горна Оряховица, Димитровград, Кърджали, Ловеч, Монтана, Несебър, Пазарджик, Плевен, Пловдив, Русе, Смолян, Хасково и Шумен