Продължава извозването на земни маси от м. Меча ровина, с. Доброславци, установи РИОСВ – София

07 април 2009 | 10:31


Продължава извозването на земни маси, примесени със строителни отпадъци, от местността Меча ровина, с. Доброславци, район Нови Искър. Това установиха експерти на РИОСВ – София при направена проверка на място в района.
Извозването на земните маси се извършва от фирма, наета от „Софарма” АД, в изпълнение на заповед на директора на РИОСВ – София за отстраняване на земни маси, примесени със строителни отпадъци, за сметка на дружеството, и същите да бъдат транспортирани до място, притежаващо разрешение за депониране на такъв вид отпадък.

Във връзка с контролната дейност на РИОСВ – София, през 2008 г., експерти от РИОСВ-София извършиха поредица от проверки в с. Доброславци. Констатирано беше, че са насипани земни маси, примесени със строителни отпадъци (асфалтови и бетонови късове), чакъл и др. Установено беше, че депонираните земни маси са от изкопни дейности от терен, собственост на „Софарма” АД. За случая, столичната екоинспекция, уведоми с писма кмета на Столична община, началника на РДНСК. Уведомени са и кмета на с. Доброславци, кмета на община Нови Искър, областна дирекция „Земеделие и гори”-София, общинска служба „Земеделие и гори”-Нови Искър и Басейнова дирекция „Дунавски район” и др.
РИОСВ - София ще продължава да упражнява контрол до цялостното изчистване на терена в м. Меча ровина.