Проект BG16M1OP002-4.005-0001-C01: „ПУРН – втори цикъл 2022-2027 г.“, финансиран по Оперативна програма „Околна среда“ 2014-2020 г.“

24 юни 2020 | 16:54

МОСВ започна изпълнение на втори цикъл по изготвяне на планове за управление на риска от наводнения до 2027 г.

 

Министерството на околната среда и водите започна актуализацията на Плановете за управление на риска от наводнения за периода 2022–2027 г., която ще се извърши по проект BG16M1OP002-4.005-0001-C01: „ПУРН – втори цикъл 2022-2027 г.“.

Проектът се финансира от Оперативна програма „Околна среда“ 2014-2020 г., в рамките на приоритетна ос 4 „Превенция и управление на риска от наводнения и свлачища“, и е на обща стойност 13 200 000 лв. (85% или 11 220 000 лв. средства от Кохезионния фонд на Европейския съюз, и 15% или 1 980 000 лв. – национално съфинансиране).

Бенефициент по проекта е Дирекция „Управление на водите“ в МОСВ, а партньори са: Басейнова дирекция „Дунавски район“, Басейнова дирекция „Черноморски район“, Басейнова дирекция „Източнобеломорски район“ и Басейнова дирекция „Западнобеломорски район“.

Целта на проекта е планиране управлението на риска от наводнения за втория цикъл на прилагане на Директива 2007/60/ЕО на Европейския парламент и на Съвета на Европа от 23 октомври 2007 г., отчитайки влиянието на изменението на климата върху заплахата от наводнения, с акцент върху предотвратяване, защита и подготвеност.

Основната част от дейностите по проекта ще бъдат изпълнени в рамките на Споразумение за предоставяне на помощни услуги при изготвянето на Плановете за управление на речните басейни (ПУРБ) и Плановете за управление на риска от наводнения (ПУРН) за България между Министерство на околната среда и водите и Международна банка за възстановяване и развитие.

На всеки етап от актуализацията на плановите документи – предварителна оценка на риска от наводнения, изготвяне на карти на заплахата и на риска от наводнения и ПУРН, с включени Програми от мерки ще бъде подобрена методологичната основа и ще бъде отчетено влиянието на изменението на климата.

Разработването на ПУРН 2022-2027 г. започва с актуализацията на предварителната оценка на риска от наводнения, въз основа на която ще се актуализират и определените райони със значителен потенциален риск от наводнения (РЗПРН). За всеки РЗПРН ще бъде подобрен цифровият модел на релефа и актуализирани картите на заплахата и на риска от наводнения. Програмите от мерки в ПУРН 2022–2027 г. отново ще бъдат насочени към намаляване на неблагоприятните последици от наводненията за човешкото здраве, околната среда, културното наследство, техническата инфраструктура и стопанската дейност, като очакванията са да бъде увеличен броят на зелените мерки и мерките за естествено водозадържане.

При актуализацията на ПУРН ще бъдат отчетени препоръките на ЕК, съдържащи се в доклада за изпълнение на директивата за наводненията, като в целия процес се разчита на участието на заинтересованите страни и обществеността.

По този начин ще се осигури съгласуване и координация с целите на Националната стратегия за намаляване на риска от бедствия 2014–2020 г., механизма на ЕС за гражданска защита и общите мерки на Съюза за превенция на природните и причинените от човека бедствия.