Проект "Пилотна мрежа от малки защитени територии за видове растения в България по модела "Растителни микрорезервати" - РМР


Работна хипотеза:
• Предварителният анализ за състоянието на редките и застрашени растения в България паказа, че 299 вида изцяло отговарят на изискванията за опазване в мрежа от РМР.
• Настоящият проект има за обекти 47 от тези видове, които се нуждаят от спешни консервационни мерки.
• Пилотната мрежа ще бъде съставена от 56 МЗТ (с площ до 20 ha), за които ще се приложи концепцията за РМР.
• Основната идеология на проекта е действителното (легалното) обявяване на голям брой защитени територии за сравнително кратък период от време.
• Моделът на РМР за опазване на растителното разнообразие в мрежа от МЗТ ще бъде доразвиван и в бъдеще ще има възможност да се добавят нови локалитети на консервационно значими видове.
 
Стратегическа цел на поекта:
Опазване на растителното разнообразие в България, фокусирайки се върху видове с висока консервационна стойност, които са с единични или със силно фрагментирани популации извън съществуващите защитени територии.
 
Конкретни цели:
• Тестване на концепцията за "Растителните микрорезервати" в България чрез обявяване на мрежа от "Малки Защитени територии" (МЗТ).
• Изготвяне на "Планове за действие" и "Планове за мониторинг" за целевите видове.
• In situ и Ex situ дейности за опазване на видовете.
• Изработване на дългосрочна Стратегия за устойчиво развитие на МЗТ.
• Информационни и обучителни кампании за разпространение на идеологията и резултатите на проекта.
Очаквани резултати:
• Създаване на моделна мрежа от МЗТ за опазване на популациите на растения от Европейско и национално значение.
• Легално обявяване на 56 МЗТ преди приключването на проекта.
• Създаване на условия за ефективно in situ опазване на видове с единични популации, разположени извън съществуващите защитени територии, прилагайки концепцията за РМР.
• Изграждане на база-данни за последващо развитие и устойчиво управление на мрежата от МЗТ.
• Изграждане на ex situ колекции от видове, чиито популации се нуждаят от подпомагане, докато достигнат стабилност в числеността и функционалността си.
• Обобщаване на условията за развитие и функционалност на мрежата в "Стратегия за устойчиво развитие на МЗТ".
• Обучение и въвличане в идеологията на проекта на целеви групи от 21 административни области, на чиято територия ще бъдат изградени МЗТ (14 РИОСВ, 21 горски стопанства, НПО и т.н.).
• Повишаване на осведомеността на местното население, местните власти, експерти, ученици и т.
http://life.s-kay.com/