Категории
Профил на купувача

Публична покана с предмет: „Избор на изпълнител за осъществяване на дейности за информация и публичност по проект „Повишаване на професионализма и квалификацията на служителите на МОСВ чрез специализирани обучения“, договор № 14 -22-26/18.09.2014 г. финан
/архив/

Номер: 120
актуална от: 25 май 2015 | 10:18
актуална до: 31 декември 2016 | 17:00

Публична покана с предмет: „Избор на изпълнител за осъществяване на дейности за информация и публичност по проект „Повишаване на професионализма и квалификацията на служителите на МОСВ чрез специализирани обучения“, договор № 14 -22-26/18.09.2014 г. финансиран от Оперативна програма „Административен капацитет“, бюджетна линия BG051PO002/14/2.2.-16

Не са открити записи
Не са открити записи