Категории
Профил на купувача

„Техническо обезпечаване на изпълнението на проект №BG16M1OP002-4.0020-0001 „Създаването на Система за управление на водите в басейна на река Искър (СУВ-БРИ) като първа фаза на Национална система за управление на водите в реално време (НСУВРВ)“ с включени позиции: Обособена позиция №1: „Доставка на компютърна техника“; Обособена позиция №2: „Доставка на периферна техника“

Номер: 409
актуална от: 02 септември 2019 | 09:00
актуална до: 31 декември 2024 | 18:00

Открита процедура с предмет: „Техническо обезпечаване на изпълнението на проект №BG16M1OP002-4.0020-0001 „Създаването на Система за управление на водите в басейна на река Искър (СУВ-БРИ) като първа фаза на Национална система за управление на водите в реално време (НСУВРВ)“ с включени позиции: Обособена позиция №1: „Доставка на компютърна техника“; Обособена позиция №2: „Доставка на периферна техника“

Не са открити записи
Не са открити записи