Програма „Околна среда“ подкрепя изграждането на ВиК инфраструктура с бюджет от 808 млн. лева

12 януари 2024 | 14:19

Управляващият орган на Програма „Околна среда“ 2021-2027 г. обяви процедура  „Изграждане на ВиК инфраструктура за 7 ВиК оператора“. Общият бюджет е 808 млн. лева. Мерките са насочени към изграждане и реконструкция на съоръжения за пречистване на питейни и отпадъчни води, и към строителство и рехабилитация на водопреносни и канализационни мрежи.

Основна цел е да се осигури изпълнение на задълженията на Република България по Директивата за пречистване на градските отпадъчни води. Предвидените дейности са част от системните усилия на страната във връзка с наказателна процедура на Европейската комисия, според която България не е осигурила необходимото качество на пречистване в 96 градски агломерации. Изпълнението на проектите ще допринесе за отстраняване на констатираните от ЕК пропуски, като се увеличи броят на агломерациите с модерно пречистване на водите и с подобрено състоянието на водните тела.

Директни бенефициенти по процедурата са 7 ВиК оператора: „Водоснабдяване и канализация Йовковци“ ООД, гр. Велико Търново, „Водоснабдяване и канализация“ ООД – гр. Габрово, „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Плевен, „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. София, „Водоснабдяване и канализация“ ООД, гр. Търговище, „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Хасково и „Водоснабдяване и канализация“, гр. Добрич. Те ще изпълняват проекти за изграждане и реконструкция на ВиК и съпътстваща инфраструктура, с принос към намаляване на загубите на вода по водопреносната мрежа, и към подобряване достъпа и качеството на питейната вода.

В резултат от изпълнението на проектите по процедурата ще се увеличи броят на населението, присъединено към канализационна и водоснабдителна мрежа, ще се осигури съответната степен на пречистване за отпадъчните и питейни води в съответствие с необходимите европейски стандарти. Същевременно това ще доведе до намаляване антропогенния натиск върху водните тела, с което ще се осигури подобряване състояние на водите – основен ангажимент по Рамковата директива за водите.  

Проектите, които ще бъдат изпълнени в рамките на процедурата, са в списъка на планираните операции от стратегическо значение за Програма „Околна среда 2021-2027 г.“.

Информация за процедурата и отговорите на зададените от кандидатите въпроси може да видите тук.