ПРОВЕДЕ СЕ ПЪРВОТО НАЦИОНАЛНО СЪБИТИЕ ПО ПРОЕКТ „ЗНАНИЯ ЗА НАТУРА 2000“

28 януари 2020 | 18:00

На 28 януари 2020 г. в хотел „Маринела“ – София се проведе първото национално събитие по проект „Знания за Натура 2000“. Актуалната тема „Подкрепа за по-добро разбиране на подхода за управление на Натура 2000 в България“ привлече над 110 души от цялата страна: представители на Министерство на околната среда и водите (МОСВ), Изпълнителната агенция по околна среда (ИАОС), регионалните инспекции по околната среда и водите (РИОСВ), други министерства и изпълнителни агенции, областни администрации, басейнови дирекции и дирекциите на национални и природни паркове, институти към БАН, природозащитни неправителствени организации, сдружения на собственици на имоти, земеделски производители, предприемачи и работодатели, синдикатите.

Събитието беше открито от Мирослав Калугеров, директор на дирекция „Национална служба за защита на природата“ в МОСВ и Светлана Папукчиева от Консорциум „Комуникации за Натура 2000“, ръководител на екипа от експерти. Те представиха правно-нормативната рамка на новия подход за управление на мрежата Натура 2000. Териториалният подход предвижда екологичната мрежа в България да се управлява от Национален орган (на национално ниво) и РИОСВ (на регионално ниво), които заедно с Комитетите на заинтересованите страни ще разработят териториални планове за управление на Натура 2000. Този подход е залегнал в изготвения Закон за изменение и допълнение на Закона за биологичното разнообразие, представен за одобрение от Министерския съвет.

Във втория панел на срещата бяха представени отговорностите на отделните звена по управление, на национално и на регионално ниво. Разгледани бяха подробно факторите за успех на управлението на мрежата Натура 2000 и какви ще бъдат функциите на Националния орган за управление на мрежата и четирите подкрепящи звена, позиционирани в отдел „Натура 2000 и защитени територии“ в МОСВ. Панелът завърши с анализ на необходимите компетенции за управление на мрежата Натура 2000 и защитените зони в България на национално и регионално ниво.

Срещата продължи с презентация на тема „Документ за целите на Натура 2000“ от Томас Елмауер от Австрийската агенция по околна среда – ключов експерт „Видове и природни местообитания“ и ръководител на научния екип, разработил Документа. Той очерта ръководните правила на ЕС за защита на природата, обясни как целите на Натура 2000 насочват съответните мерки, описа процеса за изработване на подход за определяне на целите по Натура 2000 и подробно представи самия четиристепенен подход. Чрез този подход се определят цели от първо, второ и трето ниво – съответно на ниво биогеографски район/национално ниво, на ниво мрежата Натура 2000 и на ниво защитена зона. Целите от четвърто ниво са насочени към конкретни територии от защитената зона, където е разпространен съответният биологичен вид или тип природно местообитание. Австрийският експерт демонстрира как са свързани различните нива на планиране с два примера от България – природното местообитание „Гори от сребролистна липа“ и растението Карпатска тоция.

В заключителната сесия се очертаха три основни кръга въпроси: времевата рамка за приемане на измененията в Закона за биологичното разнообразие и за разработване на регионалните планове за управление на Натура 2000, изготвянето на заповедите за обявяване на защитените зони от Натура 2000, както и факторите за успех на новия подход. След оживена дискусия се оформи изводът, че Комитетите на заинтересованите страни ще играят ключова роля за успешното прилагане на новия подход, затова е необходимо да получат подкрепа не само от администрацията, а и от бизнеса, неправителствените организации, научните организации, медиите.

Първата Национална кампания по проект „Знания за Натура 2000“ продължава с 28 регионални събития: на 5 февруари в Смолян, на 6 февруари в Кърджали, на 10 февруари в Габрово, на 11 февруари във Велико Търново и т.н. Информационната кампания ще обхване всички областни градове в страната.

Повече информация за регионалните събития от Първата национална кампания можете да намерите на https://natura2000.bg/parva-nacionalna-kampania/