Проведе се Редовната среща на генералните директори по климата

19 януари 2018 | 15:19

На 18-19 януари 2018 г. в Националния дворец на културата в София се проведе Редовната среща на генералните директори по изменение на климата, включваща среща на главните преговарящи и водещите експерти от екипа на Европейския съюз. Представен бе екипът на Българското председателство на Съвета на ЕС, който ще работи по международните аспекти на изменението на климата и международните преговори. В работата си българските експерти ще бъдат подпомагани в рамките на триото Естония – България – Австрия от естонски и австрийски експерти, както и от експерти от Великобритания, Полша и Латвия на доброволни начала.

"Много работата беше свършена през изминалата година. Бих искала да благодарим на нашите естонски колеги и да ги поздравим за постигането на споразумение с Европейския парламент по важните документи ETS, LULUCF и ESR - основните етапи за осъществяване на нашата обща цел за намаляване на емисиите на парникови газове с 40% до 2030 г." Това каза заместник-министърът на околната среда и водите Атанаска Николова при откриването на събитието.

На срещата бяха представени приоритетите на Българското председателство на Съвета на ЕС, както и тези в рамките на международните преговори по климата. Те включват:

  • Постигане на напредък по Работната програма на Парижкото споразумение;
  • Разработване в рамките на експертните работни групи и тематичните работни групи към Работната група по международни въпроси/формат Климат на 14 работни документа за първата половина на 2018 г., които да бъдат депозирани от името на ЕС в Секретариата на Рамковата конвенция на ООН по изменението на климата;
  • Подготовката и успешното провеждане на Предварителната преговорна сесия в Бон през месец май 2018 г.

На срещата се проведе стратегическа дискусия по предизвикателствата и приоритетите на ЕС преди 24-та Конференция на страните от Рамковата конвенция на ООН по изменение на климата, която ще се състои в гр. Катовице, Полша.

Основно внимание бе отделено на организирането на спомагателния диалог между страните по Рамковата конвенция, известен като Таланоа диалог (Talanoa Dialogue). Диалогът ще е структуриран около три основни въпроса по отношение на постигнатото и бъдещите действия по климата – “Къде сме? Къде искаме да стигнем? Как да стигнем там?”. Той обаче включва и други детайли, като решение да се приемат приноси и от заинтересовани страни извън правителствата – бизнес, неправителствени организации и местни власти, и да се създаде онлайн платформа за публикуване на тези приноси.

Обсъден бе и ангажиментът на ЕС по отношение на финансирането на дейности по климата за развиващите се страни. Ангажиментът от страна на развитите страни като цяло е да се мобилизират общо 100 милиарда щатски долара годишно до 2020 г., за да се отговори на потребностите на развиващите се страни в контекста на значими действия за смекчаване на последиците и прозрачност на прилагането. Преговорите по дългосрочното планиране на финансовите потоци от страна на развитите държави към развиващите се държави (чл. 9.5 от Парижкото споразумение) ще продължат и през преговорните сесии преди СОР24 в Катовице, Полша. Друг основен въпрос, който бе обсъден е във връзка с решението от СОР23 в Бон Фондът за адаптация да продължи съществуването си и да функционира и под Парижкото споразумение след приключване на действието на Протокола от Киото. Основни неясноти в тази връзка са свързани с източниците на финансиране на Адаптационния фонд.

В рамките на срещата бе проведена и работна среща на ръководителите на тематични групи и Главните преговарящи на ЕС в международните преговори по изменение на климата.