Проверява се сигнал за замърсяване на река Тунджа

15 август 2017 | 12:03

Екип от експерти на РИОСВ – Стара Загора, Басейнова дирекция „Източнобеломорски район“ – Пловдив и Регионална лаборатория – Стара Загора провериха сигнал за умрели крави след водопой от река Тунджа в землището на село Кукорево, община Тунджа.

При извършения оглед на мястото, описано в сигнала, не се установи неприятна миризма или промяна на цвета на водата, както и наличие на мъртва риба.

В землището на селото няма източници на отпадъчни води, които да заустват в реката.

За да се установи състоянието на водите, са взети две водни проби - първата от мястото на водопой на животните, а втората – на 1,5 км нагоре по течението на реката преди първата проба.

Взетите водни проби ще бъдат анализирани в лабораторни условия по показатели, определени от басейновата дирекция в Пловдив, а резултатите своевременно ще бъдат оповестени.