Рекултивация на депа за закриване, предмет на процедура по нарушение на правото на ЕС по дело С-145/14

20 юли 2021 | 16:08

Неглижирането в продължение на години на проблема с бавните темпове на закриване и рекултивация на старите общински депа, които не отговарят на европейското законодателство – неглижиране както на местно, така и на национално ниво, е пряката причина, която доведе до уведомлението от Европейската комисия от 15.07.2021 г., че страната ни ще бъде изправена пред Съда ЕС в резултат на неизпълнението на решение на Съда на ЕС по дело С-145/14 от 15.07.2015 г.

Отчитайки практиката на Съда на ЕС до момента, предстои на страната ни да бъдат наложени големи по размер, както еднократни, така и дневни санкции като пряк резултат от липсата на ясна преценка на политическо ниво за справяне с проблема веднага след постановяването на решението. Независимо от наказателната процедура и опасността от налагане на финансови санкции, не само от тогавашното ръководство на МОСВ, но и от правителството на Р България не са предприети адекватни мерки за изпълнение на Решението на Съда на ЕС – не само че не е разработен адекватен план за изпълнението на дейностите по задълженията на страната, но не е направена и вярна преценка за мащаба на необходимото финансиране.

Максималният срок за изпълнение на същинската техническа рекултивация е бил 5 години след решението на Съда на ЕС от юли 2015 г. – тоест до юли 2020 г. Едва през 2019 г. ръководството на МОСВ с фатално закъснение осъзнава, че финансирането от ПУДООС е крайно недостатъчно и 4 години след решението на съда идентифицира Оперативна програма „Околна среда“ (ОПОС) като източник за финансиране.  

На заседание на Комитета за наблюдение по ОПОС на 17.10.2019 г. е получено категорично становище от дирекция КВЕСМС, че продължаването на процеса по рекултивация на 97 депа след крайния срок (31.12.2020 г.) е гаранция за преминаването на процедурата за нарушение на следващ етап и сезиране на Съда на ЕС с искане за налагане на финансови санкции. Възможно ли е в рамките на оставащите 9 месеца да се изпълнят изисквания на Съда на ЕС, чието изпълнение е трябвало да започне още през 2015 г.?

Следват поредица от панически действия: предприема се изменение на програмата с включването на такава допустима дейност, но до обявяването на процедурата се натрупват още 5 месеца закъснение, докато бъде изготвен окончателен списък на депата, които следва да бъдат финансирани; ОПОС включва в насоките за кандидатстване максималния срок за изпълнение на техническата рекултивация съгласно решението на Съда на ЕС и въпреки че срокът вече е практически неизпълним, сключва 48 договора с общини; накрая, през есента на 2020 г., дирекция „Управление на отпадъците и опазване на почвите“ (УООП) с доклад предлага на министъра на околната среда и водите да разпореди от ОПОС да анексират договорите и крайният срок да бъде 31.12.2020 г. – при положение, че подобна юридическа възможност не съществува.

Видно е, че е било твърде късно тези действия да доведат до резултат. Страната е изправена пред опасността да понесе наказателна отговорност заради безотговорно управленско поведение в продължение на предходните 5 години.

България ще бъде изправена пред Съда на Европейския съюз за заплащане на огромни санкции, защото все още не са рекултивирани 43 от депата за неопасни отпадъци (при 113 постановени през 2015 г. по дело С-145/14).