РИОСВ-Благоевград не е излизала със становище по ОВОС за ски-пистите и лифтовете в ски-курорта в местността Картала

18 септември 2008 | 11:40


РИОСВ-Благоевград не е излизала със становище по ОВОС за ски-пистите и лифтовете в ски-курорта в местността Картала, защото процедурата за тези обекти, както вече беше посочено, е в МОСВ и не е приключила и оттам също не е издавано решение, че няма необходимост от ОВОС.
Има решение за частично изменение на кадастралния, застроителен и регулационен план за ски-център в местността Картала, което касае изграждане на резервоар за питейна вода, пречиствателна станция и паркинг. С решение БД- 03 – ЕО/11.06.2008 г. РИОСВ-Благоевград казва, че не необходимо на тези обекти да се извършва ОВОС, защото ревизирането на частичното изменение на плана няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природните местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитената зона. Водоемът ще бъде 60 кв. м застроена площ, а пречиствателната станция – 900 кв. м застроена площ. Също така пречиствателната станция ще гарантира пречистване на водите до река Благоевградска Бистрица.
Както РИОСВ-Благоевград вече посочи, инвестиционни предложения за ски-писти, ски-влекове и лифтове с обща дължина над 1000 м са предмет на задължителна Оценка за въздействие върху околната среда. Положително решение по ОВОС е елемент от фактическия състав при издаването на акта за одобряване – в случая разрешението за строеж. Липсата на такова решение при издаването на разрешение за строеж е нарушение както на ЗООС, така и на Закона за устройство на територията. Припомняме също, че през октомври 2007 година РИОСВ-Благоевград издава предписание да се прекратят строителните дейности по изграждане на обекта.