РИОСВ-Бургас издаде заповед за спиране на строителството на фирма „Суис Пропъртис” в Иракли до произнасяне на съда

16 януари 2009 | 10:58


Днес директорът на РИОСВ-Бургас издаде заповед за налагане на принудителна административна мярка - спиране на строителството на първи етап от ваканционно селище в местността Кладери, землище на с. Емона, община Несебър, с възложител „Суис пропъртис” ЕООД, до произнасяне на съда. Мярката се налага във връзка с постъпила жалба и заведено съдебно производство срещу издаденото от РИОСВ решение по оценка за съвместимостта на инвестиционното предложение с предмета и целите на защитена зона „Емине” за опазване на дивите птици и защитена зона „Емине – Иракли” за опазване на природните местообитания и дивата флора и фауна.
Дейността може да се възобнови след произнасяне на компетентния административен съд с окончателен съдебен акт относно постъпилата жалба.
За заповедта ще бъдат уведомени възложителя, община Несебър, Областна администрация – Бургас и РДНСК.