РИОСВ – Бургас издаде заповед за спиране на започналото строителство в Иракли

01 февруари 2008 | 12:58


На 30 януари директорът на Регионалната инспекция по опазване на околната среда и водите – Бургас издаде заповед за налагане на принудителна административна мярка – спиране на строителството за започналата реализация на инвестиционно предложение за строителство на почивна база в местността Кладери, землище на с.Емона, Община Несебър, с инвеститор „Суис пропъртис” ЕООД. Мярката се налага заради незаконосъобразно издадено разрешително за строеж за обекта.
Проверка на РИОСВ относно етапа на съгласуване и допустимостта на строителството за обекта показа, че процедурата по одобряване на ПУП е приключена през септември 2005 г. Разрешително за строеж е издадено от община Несебър на 20 септември 2007 г. без да е представено Решение по оценка за съвместимост и разрешително за заустване на отпадъчни води, издадено от Басейнова Дирекция – Черноморски регион. За допуснатото нарушение ще бъде съставен акт на община Несебър.
Започналото строителство се прекратява до произнасяне на Директора на РИОСВ - Бургас с решение по оценка за съвместимост, съгласно Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони от „Натура 2000” и Приложение 2 на Закона за опазване на околната среда. За това инвестиционно предложение РИОСВ е издала решение по преценяване необходимостта от Оценка за въздействие върху околната среда от 20.06.2005 г. РИОСВ – Бургас не е издавала решение по оценка за съвместимост за този обект.
През август 2007 г. РИОСВ уведоми с писмо инвеститора за необходимостта от такова решение. Едновременно с това РИОСВ уведоми и община Несебър, че издаването на разрешения за строителство в местността Иракли без процедура по оценка за съвместимост, ще бъде считано за нарушение на Закона за биологиочното разнообразие.
Заповедта беше връчена на „Суис пропъртис” ЕООД, на кмета на община Несебър и на началника на РДНСК за сведение и изпълнение. Оспорването на заповедта не спира нейното изпълнение. За случая ще бъде сезирана и Окръжна прокуратура.