РИОСВ – Бургас спря несъгласуван строеж на път в местността Поляните край Синеморец

30 април 2022 | 00:15

Директорът на Регионалната инспекция по околната среда и водите – Бургас наложи принудителна административна мярка на „Мила 2016“ ЕООД, незабавно да спре, дейността по насипване и стабилизиране с каменна фракция в поземлените имоти на с. Синеморец, община Царево. 

При проверка на 26.04.2022 г., е установено, че е изпълнен изкоп с приблизителна дълбочина 15 до 30 см, ширина около 4 м и дължина около 200 м. Теренът е стабилизиран частично (около 100 м) с каменна фракция, която е валирана. Засегнатата територия обхваща имоти, които попадат в територията на Природен парк „Странджа“ - защитена територия по смисъла на Закона за защитените територии и е обявен със Заповед № РД - 30 от 24.01.1995 г. на министъра на околната среда.

Съгласно параграф 7 от Предходни и заключителни разпоредби на Закона за защитените територии, собствениците и ползвателите по чл. 11 съгласуват с министъра на околната среда и водите или с оправомощени от него длъжностни лица дейностите, които планират да извършват в защитени територии, ако липсва план за управление или те не са предвидени в плановете и проектите по Глава четвърта, независимо от разрешенията, които се изискват по други закони.

Дейността не е съгласувана с РИОСВ  - Бургас.

Със Закона за защитените територии и заповедта за обявяване на парка са въведени следните забрани: 1. Строителния режим и устройствените дейности на територията на парка се извършват в съответствие със Закона за устройство на територията и Общия устройствен план; 2. Забраняват се дейности и строителство, които не са разрешени със заповедта за обявяване на парка, плана за управление на парка, и устройствените и технически планове и проекти. Природните паркове се управляват с цел поддържане на разнообразието на екосистемите и опазване на биологичното разнообразие в тях и затова законодателя е изискал съгласувателен режим при започване на каквато и да е дейности/строителство.

Горецитираните забрани и съгласувателен режим целят запазване и недопускане увреждане на ценни природни местообитания и ограничаване на човешката намеса в предварително определени места за управление на защитената територия и техническите планове по Закона за устройство на територията.

Със своите действия дружеството увеличава антропогенното въздействие върху част от територията на Природен парк „Странджа“, което води до значителни или трудно поправими вреди върху околната среда.

Заповедта е изпратена за сведение  на Областна управа – Бургас и изпълнение на Кмета на Община Царево.