РИОСВ-Бургас ще глоби кмета на Царево за допуснато замърсяване с непречистени отпадъчни води от ПСОВ-Лозенец

20 август 2015 | 17:53

Замърсяването е причинено от заустване на непречистени отпадъчни води от канализационната система през аварийния изпускател на входната шахта на Пречиствателната станция за отпадъчни води (ПСОВ) в с. Лозенец. Това установи проверката на РИОСВ-Бургас, направена на 28 и 29 юли 2015 г. Допуснатото заустване е  нарушение на издаденото за обекта разрешително. На кмета на община Царево РИОСВ-Бургас ще състави акт по Закона за водите. Санкцията е от 2 000 до 10 000 лева.

Непречистените води от обекта са заустени в дерето, вливащо се след 1500 м в Черно море,  на територията на централния плаж в Лозенец. При проверката са  взети еднократна и съставна средноденонощна водни проби от пречистените отпадъчни води на изхода на ПСОВ – с. Лозенец. Резултатите показват превишения на нормите за неразтворени вещества, биологична потребност от кислород, химична потребност от кислород и азот амониев.

ПСОВ - с.Лозенец е собственост на община Царево и третира отпадъчните води на с. Лозенец и вилно селище „Лозенец“.  В схемата  на съоръжението е включено механично и биологично пречистване. Обектът е претоварен през летния сезон и с недостатъчен капацитет за пречистване на постъпващите води от канализационната система.

Последвалата на 11 август проверка, направена от експерти на Басейнова дирекция „Черноморски район“ (БДЧР), РИОСВ – Бургас, РЗИ-Бургас, РЛ-Бургас и община Царево, не  установява преливане на непречистени отпадъчни води през аварийния изпускател на входната шахта на съоръжението. При направения оглед на дерето, при вливането му в морето, е усетена специфична миризма на канализационни води. От мястото са взети проби морска вода за физикохимичен анализ от Басейнова дирекция – Варна. Резулатите от анализа потвърждават наличието на органично замърсяване с битово-фекален характер. Нормите за добро качество на крайбрежните морски води са превишени в момента на проверката. След направените от РЗИ-Бургас микробиологични изследвания, на 19 август  е издадена заповед за временна забрана за къпане в зоната "Лозенец-Централен плаж". Установените отклонения от нормите за качество на водите и замърсяването крият риск за здравето на къпещите се.

Предстои съвместна проверка на РИОСВ – Бургас, РЗИ – Бургас, БДЧР и община Царево за търсене на друг вероятен източник на замърсяване, както и нова проверка на ПСОВ - с. Лозенец.