РИОСВ - Хасково спаси 10 костенурки от защитен вид

20 юни 2022 | 16:34

Експерти от РИОСВ - Хасково спасиха 10 сухоземни костенурки от защитен вид - Шипоопашата костенурка (Testudo hermanni) и Шипобедрена костенурка (Testudo graeca). Действията на инспекцията са след сигнал на РПУ - Харманли. Защитените видове костенурки са предадени от РПУ - Харманли и бяха освободени от специалисти в инспекцията в природата в подходящо за тях местообитание.

От десетте костенурки 2 броя са шипобедрени – една мъжка и една женска. Останалите 8 броя са шипоопашати - женски екземпляри. Двата вида сухоземни костенурки са защитени за територията на страната и попадат в Приложение №3 към чл. 38 от Закона за биологичното разнообразие (ЗБР). 

При проверка в дома на жител на Харманли органите на реда са открили и 6 умъртвени костенурки. При огледа на мъртвите костенурки експертите  установиха, че 2 броя са шипобедрени – мъжка  и женска, а останалите  4 броя са  шипоопашати - 2 броя мъжки  и 2 броя женски екземпляра.

По случая е образувано досъдебно производство.

Според ЗБР за животинските видове от приложение №3, в което попадат тези два вида, се забраняват:

  1. всички форми на умишлено улавяне или убиване на екземпляри с каквито и да е уреди, средства и методи;
  2. преследване и обезпокояване, особено през периодите на размножаване, отглеждане на малките, презимуване и миграция;
  3. унищожаване или вземане на яйца, включително в случаите, когато те са изоставени; разрушаване, увреждане или преместване на гнезда;
  4. увреждане или унищожаване на места за размножаване, почивка и струпване по време на миграция;
  5. вземане на намерени мъртви екземпляри;
  6. (доп. - ДВ, бр. 94 от 2007 г.) притежаване, отглеждане, пренасяне, превозване, изнасяне зад граница, търговия и предлагане за продажба или размяна на взети от природата екземпляри;
  7. препариране, притежаване, излагане на публични места, пренасяне, превозване, изнасяне зад граница, търговия и предлагане за продажба или размяна на препарирани екземпляри.

(2) Забраните по ал. 1, т. 1, 2, 6 и 7 са валидни за всички жизнени стадии от развитието на животните.

Според закона за подобни нарушения физическите лица се наказват с глоба от 100 до 5000 лв., а на юридическите лица и едноличните търговци се налага имуществена санкция от 500 до 10 000 лв. Наказателният кодекс също предвижда  наказание - лишаване от свобода до пет години, както и глоба от 5000 до 20 000 лева.