РИОСВ - Перник проверява сигнал за замърсяване на река Струма

28 ноември 2019 | 18:20

В РИОСВ - Перник  в 12,55 ч. днес беше подаден сигнал от граждани за промяна на цвета на река Струма в кв. “Хумни дол“. Експерти от инспекцията направиха незабавен обход на потенциални промишлени замърсители по течението на реката. Бяха проверени всички колектори от кв. “Изток“ до центъра на Перник. Експертите от РИОСВ съвместно с представители на община Перник провериха и предполагаеми замърсители в района над бившия клон „Мир“, „Сини вир“, „Железни заводи“ и „Хумни дол“ . Локализиран е източникът на замърсяването - канал под жп линията на гара „Разпределителна“.

На място пристигнаха и експерти от Басейнова дирекция „Западнобеломорски район“ (БДЗБР) и специализирана мобилна лаборатория на Изпълнителната агенция по околна среда (ИАОС) за извършване на анализ за замърсяването на река Струма. По искане  на РИОСВ - Перник  от ИАОС ще изследват всички физикохимични показатели за характеризиране на повърхностните води - pH, електропроводимост, разтворен кислород, наситеност с кислород, БПК5, ХПК, специфични замърсители включително тежки метали и приоритетно опасни вещества. Първоначалните резултати от взетата водна проба на река Струма при моста на гара „Разпределителна“  - температура, разтворен кислород, рН  са в норма. Има завишения само по показател електропроводимост. РИОСВ - Перник ще информира за окончателните резултати от извършената проверка.

Обходът на предполагаемите замърсители продължи повече от 5 часа. Всички налични експерти от РИОСВ - Перник бяха  на терен, разпределени в няколко групи. Единият от екипите извърши проверка в „Стомана индъстри“ и „Колхида метал“. При оглед на шахти и колектори не е установено замърсяване  на отпадъчните води и на двете дружества.

Проверката на екипите ще продължи и в утрешния ден.