РИОСВ - Перник върна шипоопашата костенурка в естествена среда

12 юли 2019 | 11:42

Експерти от РИОСВ - Перник реагираха незабавно на сигнал за намерена костенурка в дворно място в града.

Касае се за жизнен възрастен екземпляр от вида шипоопашата сухоземна костенурка (Testudo hermanni).

Животното е пуснато на свобода в подходящо естествено местообитаниe - в защитена зона BG0002089 „Ноевци“ по Директива за птиците, която припокрива защитена зона по Директива за местообитанията.

Шипоопашатата костенурка е защитен вид от семейство „сухоземни костенурки“, включен в Червената книга на България като застрашен вид.