РИОСВ – Пловдив провери извънредно биоцентралата в с. Труд

24 февруари 2017 | 10:42

Извършена е извънредна проверка от експерти на РИОСВ – Пловдив на „Централа за производство на ел. енергия от възобновяеми източници чрез индиректно използване на биомаса с комбиниран цикъл“ в с. Труд, собственост на „Билд Инвест Сит“ ЕООД.

При обследването за разпространение на миризми от производствената дейност, в радиус от около 300 метра около централата, не е констатирано наличие на миризми. Направен е обход на площадката на централата, при който е установето, че перколатна вана не се използва и е покрита.  Зареждането на течната торова маса се извършва директно от камионите във ферментаторите, чрез тръбна връзка в изпълнение на предписания, дадени от РИОСВ – Пловдив. Няма разпиляване на силаж по площадката, защото той се съхранява в две бетонови клетки, като в момента на проверката едната е била празна, а другата – наполовина пълна.

При извършения на 22 февруари обход в с. Труд, от западната страна на централата, по поречието на река „Пясъчник“, е констатирано наличие на струпани купове животинска торова маса и пепел.

На 23. 02. 2017 г. експерти на РИОСВ – Пловдив извършиха проверка на населеното място и землището на с. Труд, община „Марица“ във връзка с изпълнението на разпоредбите по Закона за управление на отпадъците. Установени са нерегламентирани замърсявания с отпадъци в източния край на село Труд,  в местността Ганчовица. На отредено място за събиране на биоразградими отпадъци се констатира замърсяване със смесени битови отпадъци от опаковки – пластмасови, хартиени, стъклени, метални, както и строителни. В западния край на населеното място, в района на железопътната линия под надлеза на автомагистрала „Тракия“, също има нерегламентирано замърсяване с отпадъци по протежение на около 50 метра от двете страни на канавката на надлеза. Замърсяването е със строителни, смесени битови и отпадъци от опаковки.

Към момента на проверката присъстваха кметът на с. Труд и специалист към община „Марица“. За нарушенията РИОСВ – Пловдив ще предприеме административнонаказателни мерки по чл. 19, ал. 3 от Закона за управление на отпадъците.

РИОСВ – Пловдив ще продължи ефективния контрол в обекта, собственост на „Билд Инвест Сит“ ЕООД, като през 2017 г. се предвиждат планови и извънредни проверки.

 Снимка БНР