РИОСВ-Пловдив провери сигнал за миризми в Стамболийски

31 май 2021 | 16:44

Днес, 31 май 2021 г., преди обяд в Регионалната инспекция по околната среда и водите – Пловдив (РИОСВ – Пловдив) е постъпил сигнал за миризма, разпространяваща се от варели в района на гарата на Стамболийски. По нареждане на директора на инспекцията е сформиран екип с представители на РИОСВ – Пловдив и Регионалната лаборатория – Пловдив към ИАОС.

По време на проверката на място е установено, че източникът е от метални варели, в които са съхранявани вещества с интензивна миризма. Те са намерени на площадка на фирма за третиране на отпадъци. Разположена е мобилна автоматична станция (МАС) за измерване качеството на атмосферния въздух в района, която ще проследи показателите в продължение на 24 часа. Паралелно ще се извърши и измерване на показателите на въздуха с апарат GASMET, който ще даде информация за моментното състояние на въздуха. Измерваните показатели са 26 показателя, а именно: азотни и серни оксиди, въглероден диоксид, въглероден оксид, метан, амоняк, хлороводород, толуен, формалдехид, флуороводород, фенол, метилмеркаптан, флоран, стирен, пропан, хлороформ, фозген, бензен, серовъглерод, циановодород и други. В случай, че се установи замърсяване, РИОСВ ще информира своевременно обществеността.

Освен това екипът извършва и проверка на фирмата по отношение спазване изискванията на Закона за управление на отпадъците. Към момента е установено, че дружеството има издадено разрешително за дейности с отпадъци.