РИОСВ подкрепи предложение за обявяване на нова защитена местност край Велико Търново

26 юни 2018 | 10:43

РИОСВ – Велико Търново изпрати положително становище в Министерство на околната среда и водите по постъпило предложение за обявяване на защитена местност (ЗМ) „Горно поречие на река Негованка (Горния Боаз)“, в землищата на селата Ново село и Емен, община Велико Търново.

Предложението за обявяване на нова ЗМ е на кмета на Ново село и ТД „Академика“, като територията с площ от 577,394 дка обхваща част от поречието на р. Негованка в малък карстов пролом между селата Ново село и Емен, в Централен Предбалкан. Тази част от реката е запазена и неповлияна от антропогенни дейности. Няма хидроинженерни дейности и съоръжения – корекции на речното корито, диги, бентове, прагове и интензивни земеделски дейности. Около речния участък са разположени, гори, пасища и ливади, скални венци и навеси.

Основните мотиви за обявяването на територията като защитена е наличието на добре запазени стари дъбови и габърови гори с участие на ясен, върба и бяла топола по речните брегове, с отделни вековни дървета от вида обикновен и воден габър. Характерни за района са специфичните карстови образувания – карни полета, пещера и скални навеси край самото речно течение. В предложената територия са включени и няколко малки водопада на р. Негованка.

В предложението се посочва, че в границите на въпросната територия са установени местообитания на защитени по реда на Закона за биологичното разнообразие растителни видове като елвезиево кокиче (Galanthus elwesii) и снежно кокиче (Galanthus nivalis), които също са включени в Червената книга на Република България, с природозащитен статут „застрашен“ вид.

Освен посочените видове с висока консервационна значимост в района са разпространени и обширни и богати находища на червен божур (Paeonia peregrina), есенно ботурче (Cyclaтen hederifoliт), копитник (Asarum europaeuт) и др. Районът представлява и местообитание на защитени видове птици и животински видове като: гарван (Corvus соrах), черен щъркел (Ciconia nigra), бухал (Вubо Bubо), видра, (Lutra lutra) и дива котка (Felis sihestris).

В становището си РИОСВ отчита, че обособената територия е подходяща за осигуряване на по-добра защита на находища и местообитания на описаните видове и запазени крайречни гори. Предложената територия отговаря на критериите за защитена местност по смисъла на Закона за защитените територии. Тя не се припокрива със защитена зона от екологичната мрежа Натура 2000. Намира се в относителна близост до природна забележителност „Каньон на река Негованка“ и защитена зона BG0000216 „Емен“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна.

Осигуряването на законова защита на предложената територия допълнително ще осигури биокоридор и подобряване на екологичната кохерентност между елементите на Националната екологична мрежа – защитените територии и зони.