РИОСВ-Русе издаде допълнителни предписания за подобряване работата на пречиствателната станция на мандрата в с. Липник

03 октомври 2008 | 11:36


РИОСВ-Русе издаде допълнителни предписания за подобряване работата на пречиствателната станция на млекопреработвателното предприятие в с. Липник, собственост на „ИМДО” ООД – гр. Разград. При неизпълнение на предписанията, ще бъдат наложени санкции.
На 12 септември при извършена съвместна проверка на предприятието от експерти на РИОСВ-Русе, Басейнова дирекция – Дунавски район, областната управа и община Разград бяха взети проби от водите от изходния колектор на предприятието, в точката на вливането му в язовира и водни проби от средата на язовира.
Резултатите от физикохимичния анализ на производствените отпадъчни води от предприятието от изхода на пречиствателната станция показват отклонения от индивидуалните емисионни органичния, посочени в разрешителното им. Констатирано беше биологично замърсяване в отпадъчните води. При норма 50 мг/л по показател биохимична потребност от кислород, резултатите показват 410 мг./л. Това се дължи на недобро действие на пречиствателните съоръжения. Въпреки, че при предишна проверка завишението по този показател е било по-голямо, РИОСВ-Русе изиска да се предприемат мерки за подобряване на ефективността на работата на пречиствателните съоръжения с цел достигане на индивидуалните емисионни органичния, посочени в разрешителното, включително и при максимално натоварен капацитет на производствените мощности.
Отклонения има и по показатели „неразтворени вещества” в пробите от изхода на пречиствателната станция – при норма 50 е констатирано 84 мг/л. Става въпрос за съдържание на неразтворени вещества като пясък, парченца от млечните продукти, вещества от технологичния процес. Те би трябвало да се прихващат и да се утаяват и затова са дадени съответните предписания за подобряване на пречистването и по този показател, като се вземе предвид максималния капацитет при производствения процес.
Има завишение и спрямо нормата за нефтопродукти - при допустима концентрация от 0.3 мг./ л., изпитванията показват реална стойност 0.9 мг./л. Според експертите, вероятната причина се дължи на попаднали във водите смазочни материали от помпи и тръбопроводи.
В пробите, взети в точката на вливане на водите от пречиствателните съоръжения на мандрата в язовира не се отчитат никакви отклонения от нормите, дори съдържанието е под нормите. Причината е, че преди да постъпят в язовира, тези води минават през дере-водосбор, в което се смесват с изтичащи чисти води от питейна помпена станция в района.
Заключението на експертите от Басейнова дирекция - Дунавски район е, че качеството на отпадъчните води от изхода на предприятието, независимо от отклоненията, не биха могли да окажат влияние върху риборазвъдните процесите.
Водните проби, взети от средата на язовира са нормирани спрямо изискванията на Наредбата за качеството на водите за рибовъдство и развъждане на черупкови организми. Резултатите показват ниско ниво на разтворения кислород – при норма повече от 6, е установено 4 мг./л. Незначителни отклонения има по показателите фосфор и биохимична потребност от кислород на водата.
По данни на БДДР язовирът се експлоатира от концесионера, в рамките на повече от година, при ниво от около 1.5 метра над кота “мъртъв обем”. Изключително ниските водни обеми, съчетано с високите температури дават възможност за развитие на активни дънни процеси (поява на утайки), свързани с активно отнемане на разтворения кислород от водата. Именно поради това са влошени условията за отглеждане на риби. Тези заключения категорично се доказват от разликите в стойностите за качеството на водата на входа на язовира и във вътрешността му.
Мнението на експертите от БД-Дунавски район е, че с това качество на водата, в язовир “Липник” не би следвало да се осъществява риборазвъждане. Към настоящия момент тече процедура за подновяване на разрешителното им, съгласно изискванията на Закона за водите и се издава от БДДР.
РИОСВ-Русе ще продължи да осъществява нужния контрол и ще следи за спазване на дадените предписания и нормативните изисквания.