РИОСВ-Русе подаде сигнал до прокуратурата за нарушение при изграждането на фотоволтаична централа

10 април 2024 | 14:59

Експертите на РИОСВ - Русе подадоха сигнал до Окръжна прокуратура Силистра във връзка с извършени дейности по изграждане на фотоволтаична централа в терена на  блатото при с. Пожарево, община Тутракан.

Инвестиционното намерение е депозирано от дружество в екоинспекцията месец, след като на терен са установени подготвителни дейности, свързани с изсичането на плътно разположени дървета, предимно от вида бяла върба (Salix alba). Внесената от инвеститора документация се отнася само до част от терените и не дава цялостната информация за изграждането на обекта. При поредна извънредна проверка е установено, че извършените дейности  възпрепятстват преминаването на води от река Дунав към блатото и обратно, което се отразява неблагоприятно на водния режим на водното тяло и създава риск от наводнения. Заявеното инвестиционното предложение не попада в зоните BG0000237 „Остров Пожарево“  по Директивата за птиците и BG0000530 „Пожарево-Гарван  по Директивата за хабитатите“ от НАТУРА 2000, но терените с извършените подготвителни дейности  попадат в тях.

Окръжна прокуратура Силистра е възложила разследване на случая, като след приключването му ще се предприемат необходимите действия.