РИОСВ – София е съставила общо 6 акта и 6 наказателни постановления на фирмата, разследвана от прокуратурата в Перник

30 май 2024 | 17:21

Фирмата, обект на разследване от Окръжната прокуратура в Перник, е притежавала разрешение за дейности с отпадъци, включително и съхраняване на такива, съдържащи живак. Разрешението е издадено през 2013 г. от директора на РИОСВ – Перник, а през 2022 г. то е отнето с решение на директора на РИОСВ – София, влязло в сила през декември 2023 г.

Още през 2022 г. от експерти на РИОСВ – София е извършена съвместна проверка с представители на териториалната дирекция на Държавна агенция „Национална сигурност“ – Перник, за изпълнение на условие от решението за отнемане на разрешението за извършване на дейности с отпадъци, а именно дружеството да предаде наличните отпадъци на фирма, притежаваща разрешителен документ. Установено е неизпълнение на цитираното условие, за което е съставен Акт за установяване на административно нарушение (АУАН) и е издадено наказателно постановление (НП).

През 2023 г. експерти на РИОСВ – София са извършили съвместна проверка и със служители на ОД МВР - Перник. Установено е съхраняване на опасни и неопасни отпадъци без наличие на изискващия се разрешителен документ. На дружеството е съставен АУАН  и е издаденото НП.

За периода от 2013 до 2024  г. са извършени общо 17 проверки. След сливането на РИОСВ – Перник и РИОСВ – София през 2020 г. досега са установени несъответствия с екологичното законодателство в дейността на дружеството по време на общо 9 от проведените проверки. За нарушенията са дадени предписания, съставени са 6 акта и са издадени 6 наказателни постановления.

Последната проверка на дружеството е извършена на 02.04.2024 г. съвместно с представител на Държавна агенция „Национална сигурност“ – Перник. Веднага след тази проверка РИОСВ – София е сезирала Окръжна прокуратура – Перник за проследимостта и движението на отпадъците и с цел предотвратяване/преустановяване на престъпления в областта на екологичното законодателство.