РИОСВ-София и БДИБР проверяват сигнал за оцветяване на р. Тополница

21 март 2020 | 18:38

Служители на РИОСВ-София, Басейнова дирекция „Източнобеломорски район“ и лаборaторията към Изпълнителна агенция по околна среда (ИАОС) извършват проверка по сигнал получен днес  в 11 ч. за оцветяване на р. Тополница в района на село Поибрене, община Панагюрище. Установено е, че днес сутринта е имало авария в дренажната система на хвостохранилище „Бенковски 2“ следствие, на което имало изтичане на дренажни води.  При пристигането на екoинспекторите аварията вече е била отстранена. Екипите вземат водни проби от 4 пункта – село Поибрене, моста при село Петрич, р. Тополница при мястото на вливане на дренажните води и при село Чавдар.
Пробите ще бъдат изследвани по показателите:  активна реакция рН, температура, електропроводимост, разтворен кислород, наситеност с кислород, неразтворени вещества, калциево-карбонатна  твърдост, желязо, манган, цинк, мед, кадмий, олово ,  никел, живак, хром - общ, арсен, алуминий и цианиди свободни.
Резултатите ще бъдат оповестени.