РИОСВ-София извърши проверка на аварийните планове за поетапно извеждане на производствените мощности в МК „Кремиковци” АД при спиране на газоподаването към дружеството

07 май 2009 | 10:09


Експерти на РИОСВ – София извършиха проверка на плановете за безопасно извеждане на мощностите от експлоатация, при спиране на газоподаването към МК „Кремиковци”.
На място е установено, че в момента на проверката работи една от варовите пещи в Производство металургични огнеупори. Продължава поддържането на температурния режим за запазване на агрегатите в коксохимичното, доменно и стоманодобивно производство.
Дадено е предписание дружеството да предприеме всички необходими мерки за предотвратяване на аварии и ограничаване последствията от тях за живота и здравето на населението и околната среда.
Мобилната лаборатория към ИАОС е позиционирана и извършва измерване на качеството на атмосферния въздух.
РИОСВ – София ще продължава да следи ситуацията в металургичния комбинат.