РИОСВ-София няма да допусне да бъде застрашено здравето на хората в нови Искър

08 август 2008 | 11:01


РИОСВ-София ще продължи проверките във връзка с насипването на земни маси в землището на с. Доброславци, район Нови Искър и няма да бъде допуснат риск за здравето на хората.
Във връзка с подаден сигнал в РИОСВ – София за депониране на отпадъци и земни маси в землището на с. Доброславци, район Нови Искър експерти извършиха поредица от проверки на място още преди месец. Взета е почвена проба от Регионална лаборатория – София, към Изпълнителната агенция по околната среда и води.
Установено е, че са насипани земни маси, примесени със строителни отпадъци (асфалтови и бетонови късове), чакъл и др. върху терен, който граничи с обработваеми селскостопански култури, земи, ливада и съществуващо дере. Оформен е табан, като насипообразуването е започнало от черния път (обслужващ земеделските земи) по посока на дерето. По ската на табана има наличие на строителни отпадъци (асфалтови и бетонови късове) и чакъл. Височината на насипване е около 6-8 м.
За случая с писма са уведомени кметът на Столична община, началникът на ДНСК в Доброславци, тъй като това е компетентният орган, който трябва да установи откъде точно са иззети земните маси. Уведомени са и кметът на с. Доброславци, кметът на община Нови Искър, областна дирекция „Земеделие и гори”-София, общинска служба „Земеделие и гори”-Нови Искър и Басейнова дирекция „Дунавски район”. Всички тези институции извършват проверки в рамките на своите компетенции и на базата на информацията, която ще се събере, ще се направят заключения и ако необходимо, ще бъдат взети мерки, така че да не се допусне риск за здравето на хората и замърсяване на околната среда.