РИОСВ – София отне разрешението за дейности с отпадъци на „Зерон Т” ЕООД

06 юли 2022 | 11:13

РИОСВ – София отне разрешението за дейности с отпадъци на „Зерон Т” ЕООД, във връзка с извършени нарушения на екологичното законодателство. Съгласно решението, дружеството следва да прекрати извършваните рекултивационни дейности с отпадъци на стопанисваните площадки, веднага след като то й бъде връчено.

От 2014 г. „Зерон Т” ЕООД изпълнява проекти за рекултивация на нарушени терени чрез влагане в обратни насипи на инертни строителни отпадъци и земни маси на следните площадки:

-  Площадка №1, с местонахождение в гр. София, район „Кремиковци“, кв. „Враждебна“, площ 66 225 кв. м.

-  Площадка № 2, с местонахождение в гр. София, местност „Долни Богров – Сметището“.

За нарушения на екологичното законодателство в предходните три години на дружеството са издадени две влезли в сила наказателни постановления с имуществените санкции в размер на 14 000 лв. Наказанията са за:

Извършване на дейности по третиране на отпадъци без изискващото се разрешение на площадка, находяща се в гр. София, кв. „Враждебна”, местност „Долни Богров – Сметището“;

Неизпълнение на дадени задължителни предписания във връзка с извършена проверка на 11.08.2020 г. на площадка, находяща се в гр. София, кв. „Враждебна”, местност „Долни Богров – Сметището“.

В седемдневен срок от получаването на решението „Зерон Т“ ЕООД следва да върне в РИОСВ – София всички оригинали на издаденото му разрешение за извършване на дейности с отпадъци.