РИОСВ – София предприе административнонаказателни мерки към “Аурубис България” АД за запрашаване на въздуха

26 март 2022 | 11:12

 

Във връзка с постъпил сигнал на 25.03.2022 г., за силна запрашеност от хвостохранилището на “Аурубис България” АД, е извършена извънредна проверка от  експерти на РИОСВ – София.

Констатирани са неоргнизирани прахови емисии от хвостохранилището за фаялитов отпадък на “Аурубис България” АД.

Неорганизираните емисии са в резултат на допуснати сухи фялитови участъци върху площта на хвостохранилището и метеорологични условия (вятър).

 Със съдействието на община Пирдоп, в гр. Пирдоп е позиционирана мобилна автоматична станция на ИАОС за измерване качеството на атмосферния въздух  за период от 25.03.2022 г. до 29.03.2022 г.

За констатираното нарушение са предприети административнонаказателни мерки.

На дружеството са дадени задължителни за изпълнение предписания, с цел ограничаване и преустановяване на неорганизираните прахови емисии.