РИОСВ-Стара Загора извърши извънредна проверка по сигнал за замърсяване на река Кортенска

25 ноември 2021 | 16:36

На 24.11.2021 г., експерти от РИОСВ-Стара Загора, БДИБР и РЛ – Стара Загора към ИАОС извършиха извънредна проверка на „Енергийна централа за комбинирано производство на електрическа и топлина енергия използваща анаеробно разграждане на биомаса от растителни и животински субстанции“ на „Енерджи-2“ ООД, гр. Нова Загора. Тя се осъществи в присъствието на инж. Петър Димитров, зам.-министър на околната среда и водите и екип от МОСВ.

По време на проверката са направени огледи на р. Кортенска в района на бреговите зауствания на обекта, при които са установени отлагания и утайки. Към момента на обследването не се констатира заустване на води - както дъждовни, така и отпадъчни. По възлагане на Басейнова дирекция „Източнобеломорски район” са взети два броя проби от повърхностни води от р. Кортенска под двете брегови зауствания и два броя проби преди и след заустването на дъждовната канализация на предприятието.

Предприета е инспекция и на площадковата канализационна система на дружеството. При огледа на ревизионните шахти е констатирано наличие на утайки и отлагания по стените на шахтите и отвеждащите колектори на канализационната система за дъждовни води. При проверката се установи, че дъждовната канализация на обекта не се използва единствено за отвеждане атмосферни води, формирани от отводняване на покриви на сгради, а и позволява отвеждане на замърсители, формирани от площадките и дейността на предприятието.

От РИОСВ-Стара Загора е издадено предписание за преустановяване заустването на двата дъждовни клона в р. Кортенска, след което затварящите елементи ще бъдат пломбирани от контролния орган. Дадено е и предписание да се намери техническо решение за третиране и отвеждане на тези водни потоци в съответствие с изискванията на Закона за водите и подзаконовите нормативни актове.

Предстои РИОСВ-Стара Загора да извърши проверка за последващ контрол. При неизпълнение на дадените предписания ще бъдат предприети необходимите административно-наказателни мерки в съответствие със ЗООС.