РИОСВ – Стара Загора предписа на ТЕЦ „Марица изток 3” да информира екоинспекцията преди извеждането и транспортирането на изолационни материали, съдържащи азбест

18 април 2008 | 11:16


На „Енел Марица изток 3” АД е дадено предписание преди да предприеме дейности по транспортиране и извеждане на изолационни материали, съдържащи азбест, извън територията на обект ТЕЦ „Марица изток 3” да бъде уведомена писмено регионалната екоинспекция в Стара Загора.
Във връзка с постъпили сигнали за транспортиране на отпадъци от ТЕЦ „Марица изток 3” по заповед на директора на РИОСВ – Стара Загора бе извършена контролна проверка на „Енел Марица изток 3” АД - обект ТЕЦ “Марица изток 3”.
В хода на проверката бяха проследени в детайли дейностите с азбестосъдържащи отпадъци, генерирани при рехабилитацията на блок №4.
Бе установено, че временното съхраняване на отпадъка на територията на централата се извършва на обозначената и съоръжена за целта площадка №12 в двойни полиетиленови чували.
Документалната проверка установи двукратно предаване на част от отпадъка през април т.г. за транспортиране и депониране на лицензирано депо на територията на Община Девня, област Варна. Общото количество на отпадъка по товарителница на БДЖ възлиза на 439,9 тона.
За резултата от проверката са уведомени Областния управител на област Стара Загора и Кмета на Община Гълъбово.
Регионалната инспекция по околната среда и водите – Стара Загора ще контролира изпълнението на даденото предписание.