РИОСВ - Варна извърши извънредна проверка на защитена местност "Лимана"

09 юли 2019 | 17:48

Експерти от РИОСВ - Варна извършиха днес незабавна проверка на защитена местност „Лимана“ след излъчен репортаж от медии за наличие на моторни превозни средства на плажната ивица в местност „Пашов дол“ („Паша дере“). Защитена местност „Лимана“ е част от местност „Пашов дол“ („Паша дере“), община Аврен, област Варна.

Към момента на проверката в границите на защитената местност не са установени паркирани моторни превозни средства или извършване на други дейности в разрез с режима на защитената територия, водещи до изменение на естествения ѝ облик. Няма следи от увреждане на характерната за района флора и фауна.

Защитена местност „Лимана“ е обявена през 1979 г. по смисъла на Закона за защитените територии с цел опазване на лиман с неговата флора и фауна. Представлява крайбрежен лиман, естествена влажна зона, местообитание на редки растения и водолюбиви птици.