РИОСВ – Варна напомня, че от 1 ноември влиза в сила забраната за риболов в защитените местности “Шабленско езеро” и “Дуранкулашко езеро”

31 октомври 2008 | 11:18


От 1 ноември 2008 година до 28 февруари 2009 година влиза в сила забраната за риболов в защитена местност “Шабленско езеро” и защитена местност “Дуранкулашко езеро”
Двете защитени територии имат приети планове за управление, които са утвърдени със заповед на министъра на околната среда и водите. Съгласно режимите, определени в тях, разрешеният период за риболов е от 1 до 31 март и от 1 юли до 31 октомври, само от брега на водоемите и на определените за целта места.
В двете защитени територии се извършват ежедневни проверки от експерти и специалисти към РИОСВ – Варна съгласно утвърден график от директора на инспекцията.
Съгласно Закона за защитените територии, физическо лице, което осъществява дейност на защитена територия в нарушение на режима се наказва с глоба от 500 до 5 000 лева.