РИОСВ – Велико Търново даде предписания на общините за почистване на нерегламентираните замърсявания

16 февруари 2022 | 14:22

РИОСВ – Велико Търново даде предписания на кметовете на всички общини от Великотърновска и Габровска области да организират поетапно почистване на нерегламентирани замърсявания с отпадъци до края на годината.

Общинските администрации следва да подготвят график за почистване на съществуващите замърсявания на територията на общините, включително общинската пътна мрежа, речните легла и прилежащите им земи. Графикът трябва да бъде представен в РИОСВ за сведение и контрол.

Предписанието задължава кметовете да организират почистване на нерегламентираните замърсявания с отпадъци до речните корита и прилежащите им земи в периода 10 март – 10 май 2022 г. В срок до 30 ноември 2022 г. трябва да бъде извършено почистване на терени, стопанисвани от общините, включително общинските пътища.

При постъпили в РИОСВ – Велико Търново сигнали и жалби за нерегламентирани замърсявания с отпадъци, допълнително ще бъдат извършвани проверки и издавани предписания на кметствата и общините за почистване на терените.

При констатиране на неизпълнение на предписанията, от страна на инспекцията ще бъдат предприемани административнонаказателни мерки, съгласно действащото законодателство.