РИОСВ- Враца многократно санкционира замърсителя на р. Лева в кв. Бистрец

27 август 2008 | 16:57


Замърсяване на водите на р.Лева в района на кв. Бистрец, преди вливане на водите на р. Бистрешка Бара, показаха анализите на взетите водни проби от реката на 20 август тази година. Експерти на РИОСВ- Враца, съвместно с Регионална лаборатория – Враца към ИАОС извършиха неколкократни проверки след получаване на писмена жалба и сигнал на зеления телефон на МОСВ.
Според експертите на инспекцията, замърсяването се дължи на периодичното изпускане на отпадъчни води от цеха за млекопреработка в кв. Бистрец на “Млечен рай–2” ООД, довело до замърсяване на речното корито.
От началото на годината на дружеството е наложена текуща санкция за заустване на отпадъчни води, неотговарящи на нормите. При последваща контролна проверка и пробонабиране от страна на РИОСВ-Враца през юни, текущата санкция е увеличена, като тя е действаща и в момента. През май на дружеството е наложена еднократна санкция за залпово изпускане на отпадъчни води към р. Лева.
На дружеството многократно са налагани текущи санкции за неспазване на индивидуалните емисионни ограничения, определени в разрешителното за заустване на отпадъчни води в повърхностен воден обект. За залпови изпускания на отпадъчни води, което е причина за видимото замърсяване на реката и отлагания по дъното й в участъка до вливане на р. Бистрешка Бара, на фирмата многократно са налагани еднократни санкции.
От началото на 2008 г. фирмата е в процедура по издаване на ново разрешително за заустване на отпадъчни води в повърхностен воден обект. В процес на строителство е пречиствателна станция за смесен поток отпадъчни води (битово-фекални, производствени и дъждовни) от цеха за млекопреработка.
РИОСВ-Враца е издала предписание на дружеството да представи инвестиционна програма с конкретни мерки и срокове за доизграждане на пречиствателната станция и пускането й в експлоатация.