РИОСВ - Враца взе участие в 47-ото ежегодно среднозимно преброяване на водолюбивите птици

16 януари 2023 | 15:59

Eксперти от Регионалната инспекция по околната среда и водите – Враца, съвместно с представители на Българско дружество за защита на птиците (БДЗП) и Дирекция на природен парк „Врачански балкан“, взеха участие в определяне на числеността и видовия състав на зимуващите водолюбиви птици в рамките на Националната система за мониторинг на състоянието на биологичното разнообразие (НСМСБР).

По време на 47-ото среднозимно преброяване експертите извършиха наблюдения по поречието на река Искър в участъка от с. Люти брод, общ. Мездра до с. Чомаковци, общ. Червен бряг, и яз. „Дъбника” край гр. Враца. Метеорологичните условия в периода на преброяването – гъстите сутрешни мъгли и силният снеговалеж в следобедните часове, в известна степен оказаха влияние върху наблюдението.

По обходените маршрути бяха преброени 1134 представители на 12 вида водолюбиви птици, сред които чапли, качулата и кафявоглава потапница, ням лебед, зимно бърне, малък и голям гмурец, лиска, зеленоглава патица и др. Броят и видовият състав на зимуващите птици е в тясна зависимост от редица фактори като метеорологични условия, хранителна база, демографски параметри на популациите (гнездови успех, емиграция, имиграция). Най-многобройни в наблюдавания район се оказаха лиските, зеленоглавите патици, зимното бърне.

Особен интерес за наблюдателите тази година представлява присъствието на световно застрашения вид кафявоглава потапница на яз. „Дъбника“ край гр. Враца.

Експертите констатираха и екземпляри от други видове птици, които обитават влажните зони и са защитени от Закона за биологичното разнообразие – обикновен мишелов, голям и син синигер, земеродно рибарче, обикновена чинка и други.

Обобщените данни показват намален видов състав и численост на зимуващите водолюбиви птици в наблюдавания район спрямо предходната година.

Среднозимното преброяване на водолюбивите птици се координира от Wetlands International и се осъществява в цяла Европа с цел да се определи размерът, видовия състав, разпространението на зимуващите популации от водолюбиви птици и да се оцени състоянието на влажните зони, където те зимуват. У нас то се провежда в началото на всяка година в рамките на Националната система за мониторинг на състоянието на биологичното разнообразие (НСМСБР), а събраните данни в резултат от преброяването се предоставят за обобщаване на Изпълнителна агенция по околна среда. На международно ниво информацията се обобщава от организацията Wetlands International.