Силно понижени са концентрациите на серен диоксид в 13:00 часа в гр. Гълъбово

07 февруари 2008 | 12:53


Силно понижени са измерените средночасови концентрации на серен диоксид във въздушния басейн на гр. Гълъбово в 13:00 часа.. Измерена е концентрация от 232,42 микрограма/м3, която е под праговата стойност на средночасовата норма от 350 микрограма/м3.
Регионалната инспекция по околната среда и водите – Стара Загора уведоми компетентните държавни и общински институции в област Стара Загора и гр. Гълъбово за констатираното понижаване на нивата на атмосферния замърсител. Съгласно разработения оперативен план за действие отпада необходимостта от по- нататъшно алармиране на населението.
Останалите пунктове за мониторинг на качеството на атмосферния въздух в област Стара Загора не са регистрирали превишения на измерваните атмосферни замърсители.