Спирането на газоподаването към МК „Кремиковци” АД ще бъде извършено в светлата част на деня

15 май 2009 | 10:04


Спирането на газоподаването към комбината ще бъде извършено в светлата част на деня днес съгласно утвърден авариен план. Ръководството на МК „Кремиковци” е уведомило за това РИОСВ – София.
Екип на РИОСВ – София ще бъде на място в 8.00 часа днес, когато се очаква да започне извеждането на производствените мощности и фактическото спиране на природен газ към металургичния комбинат, за да осъществи контрол на целия процес.
По разпореждане на министър Чакъров от 7 май мобилната лаборатория към ИАОС извършва измерване на качеството на атмосферния въздух. Измерените моментни стойности на вредни вещества в атмосферния въздух в района на металургичния комбинат не превишават пределно допустимите концентрации.