Спирането на газоподаването на МК „Кремиковци” АД протечe безаварийно съгласно утвърдения авариен план, проследиха експерти на РИОСВ - София

15 май 2009 | 10:02


Спирането на газоподаването на МК “Кремиковци” АД протече безаварийно съгласно утвърдения авариен план, проследиха експерти на РИОСВ – София.
В 12.30 часа днес беше окончателно преустановена консумацията на природен газ на площадката на комбината. Няма работещи съоръжения и инсталации. През периода на спирането не са регистрирани превишения над ПДК на измерваните показатели на вредни вещества в атмосферния въздух. Мобилната лаборатория към ИАОС остава позиционирана и ще прави замервания и през следващите дни.
РИОСВ – София ще продължава да поддържа постоянна връзка с ръководството на комбината.