Стартира процесът на избор на иновативни мерки за адаптиране към климатичните промени в осем общини по проект на НДЕФ

10 декември 2021 | 16:31

В хода на изпълнение на проект „Прилагане на иновативни мерки за смекчаване и адаптация към изменението на климата в общините на Република България“ в рамките на Програма „Опазване на околната среда и климатичните промени“ на Европейското икономическо пространство (ЕИП) се проведе първо обучение от 7 до 9 декември 2021 г.  С него се постави началото на процесa на избор на иновативни мерки за адаптиране към климатичните промени в осемте партниращи общини по проекта.

По време на обучението експертните екипи от Бургас, Варна, Кърджали, Пловдив, Русе, Сливен, Стара Загора и София започнаха практически занимания за оценка на рисковете от климатичните промени в големите градове – ефекта на топлинния остров, редуващите се наводнения от обилни валежи и суша с недостиг на вода и градските свлачища.

Партньорите по проекта от Норвежката асоциация на местните и регионални власти и от Западно-норвежкия изследователски институт запознаха участниците с международния опит и добри практики от Испания, Полша, Италия и Норвегия, както и с методи за анализ на рисковете с цел оценка на набелязаните възможни решения. Представени бяха реализирани проекти за зелени фасади и покриви, дъждовни градини, градски резервоари за дъждовна вода, градско земеделие и много други.

Български консултантски екип въведе участниците в методология за анализ на съществуващите стратегически и планови документи и изпълнявани проекти в общините.  Екипите започнаха практическо прилагане на предложените аналитични методи, които дават възможност за оценка на ситуацията и на възможните решение от различни гледни точки. Всяко възможно решение трябва да бъде анализирано през призмата на последиците за цялостното устойчиво развитие на града, на последствията върху биологичното разнообразие, комфорта и безопасността на жителите, наличието на технология за неговата реализация, правната регулация за такава интервенция и още много аспекти.

Водеща роля в изпълнението на проекта има Националният доверителен екофонд. В събитието взеха участие и госпожа Маргарита Стойкова като представител на Програмния оператор и госпожа Боряна Каменова, директор на Дирекция „Политика по изменение на климата“ на МОСВ.

Следващите стъпки по проекта включват работа на експертните екипи в общинските администрации и няколко общи срещи за дискусии и съвместна работа, както и учебни пътувания до Норвегия. В резултат на тези стъпки ще се изберат най-подходящите иновативни решения за всяка община, които да се финансират и изпълнят до 2024 г. в рамките на този проект.

В хода на съвместната работа се установява и необходимост от осъвременяване на нормативната и правна рамка в сферата на градското развитие, за което ще бъдат подготвени предложения за обсъждане от съответните институции и заинтересовани страни.