Стойностите на серен диоксид във въздуха в Кърджали към 15.00 часа не превишават допустимите норми

09 октомври 2008 | 11:33


След отчетените в четири последователни часа превишения на средночасовата норма за серен доксид в атмосферния въздух в град Кърджали от автоматичната измервателна станция в града, в 15.00 часа стойностите по този показател са в норма. Регистрираната концентрация в този час е 62,8 микрограма на кубичен метър въздух.
Източник на замърсяването е „ОЦК” АД, град Кърджали.
Рязкото понижаване на стойностите на серния диоксид в атмосферния въздух се дължи на предприетите от завода мерки за намаляване на производствените мощности след даденото от РИОСВ – Хасково предписание.
Експертите продължават да осъществяват контрол за нивата на атмосферните замърсители от пункта за мониторинг в град Кърджали.