Съставен е акт на „Софарма”АД за незаконосъобразни строителни дейности

08 октомври 2008 | 11:34


РИОСВ – София състави акт на „Софарма” АД за това, че дружеството е започнало строителни дейности по реализация на инвестиционно намерение, без да е информирало РИОСВ – София като компетентен орган. С тези си действия ръководството на лекарственото предприятие не е спазило задълженията си, произтичащи от Закона за опазване на околната среда /ЗООС/, както и Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС.
Нарушението е установено при направени проверки от експерти на РИОСВ – София. Констатирано е, че на територията на „Софарма” АД на площадката на бившия цех за антипиритици от май 2008 г. е започнато извършване на изкопни дейности на два терена.
Съгласно ЗООС глобата за такова нарушение е от 1 000 лв. до 20 000 лв.