Състояние на водните обекти в страната към 15,30 ч на 2 декември

02 декември 2017 | 17:12

Състояние на комплексните и значими язовири

Към 15:30 часа на 02.12.2017 г. няма данни за възникнали аварийни ситуации по язовирните стени и съоръженията към тях. Комплексните и значими язовирите са в добро техническо състояние. Разполагат със свободни обеми за поемане на притока от очаквани валежи.

Яз. „Ясна Поляна“ - изпуска се с 0,7 м3/ сек., през ОИ, не прелива, им свободен обем; яз. „Мандра“ - изпуска се посредством отворени 2 савака, яз. “Пчелина” прелива през преливника си с 6,3 куб.м3/сек.

Състояние на реките и общинските язовири

Дунавски  район

Поречие Огоста

Р. Душилница в землището на с. Расово, общ. Медковец, обл. Монтана е с повишено водно ниво, вследствие падналите валежи във водосбора и, при което има частично наводнени дворове, по предоставена информация от Областна администрация Монтана.

Поречие Искър

В БДДР-Плевен е получено уведомление по електронната поща за предприемане на контролирано и постепенно изпускане на водни обеми от водохващанията на МВЕЦ „Прокопаник”, МВЕЦ „Церово”, МВЕЦ „Лакатник”, МВЕЦ „Свражен” и МВЕЦ „Оплетня”, разположени по р. Искър. Речното течение след водохващанията към момента протича в речното легло безпрепятствено.

За останалите водни обекти:

Към момента се наблюдава повишение на водните нива в реките, вследствие падналите валежи във водосборите им и снеготопене, като при тези водни нива, реките протичат в речните си легла. По данни на оперативните дежурни в областните, общинските администрации и дежурните на РД “ПБЗН” няма получени сигнали за критични водни  нива и аварийни ситуации от речни течения.

Няма получени сигнали за възникнали критични ситуации, свързани с вредното въздействие на водите по язовирните стени на язовирите на територията на БДДР - Плевен. Язовирите, които са определени като потенциално опасни са под постоянно наблюдение.

Река Дунав

По данни на оперативните дежурни в крайдунавските областни, общински администрации, дежурните на РД “ПБЗН“ и ”Напоителни системи” ЕАД няма постъпили сигнали за критични ситуации, свързани с водното ниво на р. Дунав и на реките, вливащи се в р. Дунав, на територията на БДДР – Плевен.  Водните течения остават в речните легла. Отводнителните помпени станции (ОПС), стопанисвани от крайдунавските клонове на ”Напоителни системи”ЕАД са в работен режим. Водното ниво в корегираните реки не застрашава стабилитета на бермите и дигите, изградени по поречията им.

 

Черноморски район

І. Състояние на язовирите  - критични нива и възникнали аварийни ситуации по язовирните стени и съоръженията към тях:

По информация, предоставена от общини и Напоителни системи ЕАД: За осигуряване на свободен обем се изпускат:

Община Бургас – не се наблюдават проблеми с нивата на язовирите на територията на общината. Яз.”Мандра” се изпуска контролирано, отворени са 2 савака.

Община Айтос – на кота мъртъв обем са: яз. „Между реките” – с. Караново, яз.”Боаза1”, яз. „Боаза2” – с. Малка поляна, яз. „Аладъна” и яз.”Под селото” – с.Чукарка и яз. „Чатала” – с.Пещерско”. Всички останали 20 бр.язовири поддържат нива гарантиращи безопасната им експлоатация, предвид направените предписания от контролиращия орган.

Община Карнобат – яз. „Детелина се изпуска контролирано, речното русло до 500м. след язорината е с нормална проводимост.

Община Камено: яз. „Трояново” – контролирано се изпуска с 1м3/сек. Язовирите на територията на общината са изпускани до 1/3 от максималния обем с изключения на яз. „Чанаджика 3”, с. Трояново, яз. „До село” – с.Винарско, яз. „Сарп дере 2  и 3. с.Винарско, които поради запушени изпускатели се изпускат сифонно с тръби ПЕВП Ф90 и нивото им е спаднало на 1-1,5 м под нивото на преливника.

Нивото на реките е в нормални граници за сезона и на този епат няма опасност от излизане извън речните корита

Деретата в урбанизираните територии след наводнението на 25.10.2017 г. са почистени и с добра проводимост. Извън урбанизираните територии не са почистени и при проливни дъждове е възможност да се получи тапа.

Община Приморско – яз. „Ново Паничарево контролирано се изпуска с 0,3 м3/сек’

Община Руен  - няма информация за проблеми на територията на общината.

Община Царево  - няма информация за проблеми на територията на общината.

Община Средец - няма информация за проблеми на територията на общината.

Община Созопол - не се наблюдават проблеми с нивата на язовирите на територията на общината.;

Общиина Малко Търново - се наблюдават проблеми с нивата на язовирите на територията на общината.Обстановката е нормална:

Община Стралджа – няма информация за язовири, които се изпускат и преливат и данни за критични участъци по диги и укрепителни съоръжения.

Община Болярово – няма информация за язовири, които се изпускат и преливат и данни за критични участъци по диги и укрепителни съоръжения.

За осигуряване на свободен обем се изпускат:

Общ. Шумен – яз.“Шумен“; яз. „Фисек“;

Общ. Смядово –яз. „Кълново“;

Общ. Търговище – яз. „Поляница“; яз. „Вардун“; яз. „Руец“; яз. „Лиляк“; яз. „Кралево“, яз. „Красноселци”, яз. „Овчарово” и яз.”Черковна”

Общ. Нови пазар – яз. „Нови пазар-1“; яз. „Нови пазар-2”

Община Аврен  - яз. Тръстиковоняма източване през ОИ, разполага със свободен обем

Общ. Дългопол – яз.“Елешница“ – контролирано източване през ОИ – 0,592м3/сек, разполага със свободен обем

Общ. Провадия – яз. „Снежина – няма източване през ОИ, разполага със свободен обем; яз. „Комарево-Храброво” – контролирано източване през ОИ – 0,05м3/сек

Преливат през преливника и се изпускат:

Община Приморско: яз. „Ново Паничарево” – изпуска се с 0,3 м3/сек и прелива с 0,9 м3/сек

ІІ. Състояние на реките – данни за критични нива и аварийни ситуации; данни за критични участъци по диги и укрепителни съоръжения: няма постъпила информация за критични ситуации по Черноморските реки. Няма информация за повишение на нивата на реките. На територията на БДЧР към момента има много слаби превалявания. На дежурния телефон не са постъпвали данни за аварийни ситуации.

ІІІ. Засегнати населени места от вредното въздействие на водите:

Към настоящия момент няма постъпила информация и данни за критични нива и възникнали аварийни ситуации по язовирните стени и съоръженията към тях. За критични участъци по диги и укрепителни съоръжения, както и за засегнати населени места от вредното въздействие на водите.

Източнобеломорски район

Басейн на река Марица

Язовирите са под контрол. Няма информация за преливащи язовири. Няма постъпили сигнали за възникнали проблеми свързани с високи води.

Към настоящия момент няма постъпила информация и данни за критични нива и възникнали аварийни ситуации по язовирните стени и съоръженията към тях, за критични участъци по диги и укрепителни съоръжения, както и за засегнати населени места от вредното въздействие на водите.

Басейн на река Тунджа

Общ. Елхово

Река Тунджа при Елхово – няма данни за значителни промени от сутринта.

Към момента няма постъпила информация за разливи и данни за критични нива и възникнали аварийни ситуации по язовирните стени и съоръженията към тях, за критични участъци по диги и укрепителни съоръжения, както и за засегнати населени места от вредното въздействие на водите.

Басейн на река Арда

Общ. Ивайловград

- Състоянието на реките и дигите е нормално;

- Няма постъпили данни за критични участъци по диги и укрепителни съоръжения;

Общ. Маджарово

- няма данни за разливи и възникнали проблеми по диги и укрепителни съоръжения;

- няма за момента данни за критични места и проблеми свързани с високи води;

ИРМ Кърджали

- нивото на яз. Кърджали е свалено значително поради ремонт;

ИРМ Смолян

- дъжд вали от предната нощ;

- река Триградска, при село Жребево, водосток се е запушил и е преляла реката по пътя; служители на кметството работят по отпушването му;

- хвостохранилището Ерма река при Златоград прелива в река Голяма с 10 см; 

Западнобеломорски район

  • към 15:30 часа на 02.12.2017 г. на оперативния телефон на БД”ЗБР” няма постъпили сигнали за:

-критични водни нива и възникнали аварийни ситуации по язовирните стени и съоръженията към тях;

-засегнати населени места от вредното въздействие на водите.

  • Няма данни за преливане на вода през преливниците на големите язовири.

Kъм териториалните звена на служба ПБЗН – Благоевград, Кюстендил и Перник има подадени сигнали за частични, локални аварийни ситуации през изминалото денонощие, а именно:

Област Кюстендил

-мост над река Бистрица в с. Гърляно, общ. Кюстендил. Обявено е частично бедствено положение. Към 15:30 часа на 02.12.2017г. наблюдението продължава, няма опасност за населението и заливане на моста;

-участък от р. Елешница в земл. на с. Ваксево, общ. Невестино. Реката залива земеделски имоти. Работи тежка техника на общ. Невестино. Ситуацията е овладяна и няма опасност за населението;

- участък от река Джерман под „Аракчийски мост” в урбанизираната територия  на град Дупница. Реката е заляла второстепенен път. ПБЗН и Община Дупница работят по отстраняването на проблема. Няма опасност за населението.

Област Благоевград

-р. Санданска Бистрица над Сандански в участък над кариерите. Водното течение е излязло на пътя, свързващ Сандански- местност “Попина лъка”, като на същия се наблюдават скални маси (камъни). Към 15:30ч. на 02.12.2017г. натрупаните земни скални маси са отстранени от пътното платно.

-участък от река Глазне в землището на с. Баня, общ. Разлог. Водното течение е излязло от коритото си. Аварийната ситуация е овладяна с изграждането на временна отбивна дига.

-участък от река Места между с.Блатска и гр. Хаджидимово. Водното течение е излязло от коритото си и е заляло земеделски земи. Аварийната ситуация е овладяна, като част от водното течение е насочено по отводнителен канал.

Област Перник

-участък от река Струма, кв. „Бела вода”, Перник- водното течение на реката е навлязло в двора на крайна къща. Аварийната ситуация към 15:30ч. е овладяна.

-участък от река Бучинска, приток на р.Струма, в с.Големо Бучино, общ.Перник- реката е излязла от коритото си и са залети малка част земеделски земи. Аварийната ситуация е овладяна. Към 15:30ч. валежите в обл.Перник са спрели.

 

Информация от други ведомства свързана с вредното въздействие на водите

МТИТС 

Към 15.30 ч. на 02.12.2017 г. няма наводнени междугария и стрелки в транспортната инфраструктура на НКЖИ.

Напоителни системиЕАД клон Струма-Места

От община  Кюстендил  е обявено частично бедствено положение за с. Гърляно. След оглед на място се установи:   
1. От моста на с. Ръсово на около 200 м по течението е образуван наносен остров във средата на речното корито от камъни и единични изкорененни дървета, нарушена е дясната берма в учатък от около 150 м и широчина 50 м.   
2. При първата пасарелка /пешоходен мост/ от двете страни и разстояние от 150 м над моста, до самият мост, има разрушени диги и водата минава зад тях, разливи от двете страни на коритото,на самият мост водата прелива има опасност да се разруши.На 50 м след моста се е образувал нанос от дървета, има разливи от двете страни в продължение на 1км.   
3. В с. Раненци на пасарелката за Бистрица, разлив от двете страни започващ 250 м над моста до самия мост, скъсани диги от двете страни, частично запушване на моста с изкорененни дървета, на 20 м след моста частично разрушен бетонов праг и разливи от двете страни.   
4. На 500 м след „стария мост“на с. Долно село изровена дясна берма в продължение на 150 м и широчина 50 м.   
5. На моста при с. Долно село реката е в коритото си няма нарушена проводимост.    

Повишени са нивата на реките във всички участъци, към момента няма опасност от преливане.   
Язовирите Берсин, Багренци и Дренов дол имат достатъчно свободен обем за поемане на евентуални обилни валежи.

Язовир Горна Гращица е на 50 см. под преливен ръб и се наблюдава.   

„Напоителни системи” ЕАД клон Шумен

Няма проблеми с нивата на язовирите и техническото състояние на язовирните стени и съоръженията към тях.

Няма повишение на водните нива и проблеми при провеждането на водите по коригираните речни участъци, стопанисвани от „Напоителни системи” ЕАД клон Шумен.

„Напоителни системи” ЕАД клон Долен Дунав

Извършват  се  обходи  и наблюдения по Дунавски диги, вътрешни реки и отводнителни канали  с повишено внимание – за момента няма прелели и скъсани участъци.

Вътрешни реки: Река Студена подържа максимални водни нива.

Язовири: Няма преливащи язовири и язовири с обеми над 70% завиряване.

„Напоителни системи” ЕАД клон Бургас

Очаква се незначително покачване на речните нива на всички коригирани реки. Стари скъсвания на предпазни диги има на реките Дяволска, Факийска, Средецка, Мочурица, Изворска. Няма преливащи язовири.

Напоителни системи” ЕАД клон Средна Тунджа

Отводнителна помпена станция „Атолово” не работи.

Всички коригирани реки провеждат нормално водния отток.

Напоителни системи” ЕАД клон Мизия

Водното ниво в корекциите на реките е ниско и не застрашава стабилитета на изградените берми и диги. Корекциите осигуряват безпроблемно провеждане на водния отток към момента.

р. Огоста – с. Владимирово – в района на с. Владимирово има компроментирани две диги. Към момента водата в реката не е висока и се провежда спокойно.

р. Липница – добро състояние, почистена.  Яз. Липница е спрян и няма отток към реката.

Р. Цибрица – добро състояние, отремонтирани са проблемните участъци. Безпроблемно провеждане на водата.

Р. Лом – необходим  е  ремонт на участък от дигата, но това не пречи да безпроблемно провеждане на високи води в реката.

Р. Скът  - добро състояние, коритото е почистено и безпроблемно се провежда водата.

Корекциите на реките Искър и Габърска са с налични ниски водни нива, корекциите са в добро състояние и няма проблемни участъци.

Няма констатирани авариини участъци по съоръженията.

Всички язовири в области Враца – яз. Аспарухов вал , яз. Дъбника , яз. Девец , обл. Монтана – яз. Ковачица и яз. Липница  обл. Плевен – яз. Еница са с обеми далеч под контролните обеми / даже под 50% / и имат осигурени ретензионни  обеми . Всички СК на ОИ работят нормално и могат да се използват при необходимост. Водосборните области на тези язовири са малки и формирания приток е незначителен /2-5 см/и не създава проблеми при експлоатацията на язовирите и поемането на водните маси.

С по - големи водосборни области и динамика в притока са следните язовири на територията на област Враца:

Яз. Върбешница - за 7 часа нивото се е покачило с 8 см. Обем 839 534 м3. Язовира е запълнен на 32,7%. Дъждът е спрял.

На територията на област Монтана:

Яз. Огоста –Покачва 30 см за 7 часа / обем около 5.095 млн м3/Кота 183.79 м. Общ обем 229, 895 млн. Запълнен на 45.4 %. Работят 2 ВЕЦ с 1.5-1,8  м3/сек.

Яз. Клисурица- покачва със 35 см за 7 часа .ОИ отворен на 100 % - 300 л/сек. Обем 1 328 000 м3, запълнен на 73,8 %.