Състояние на водните обекти в страната към 8.30 часа на 4 декември

04 декември 2017 | 09:20

Състояние на комплексните и значими язовири

Към 8 часа на 4.12.2017 г. няма данни за възникнали аварийни ситуации по язовирните стени и съоръженията към тях. Комплексните и значими язовирите са в добро техническо състояние. Разполагат със свободни (ретензионни) обеми за поемане на притока от очаквани валежи.

Язовирите „Студен кладенец“ и „Цанков камък“ провеждат висока вълна.

Язовир  „Студен кладенец“  е запълнен на 95% , обема се поддържа чрез работа на ВЕЦ, свободен обем в язовира към 8:00 часа 16,256 млн.м3

Тенденция към намаляване на притока и задържане на обем.

Язовир  „Цанков Камък“  е запълнен на 92,0 % , обема се поддържа чрез работа на ВЕЦ, свободен обем в язовира към 8:00 часа 8,779 млн. м3

Прогноза от НИМХ

Днес вятърът в цялата страната ще се ориентира от северозапад, ще се усили и

температурите навсякъде ще се понижат. Максималните ще са между 3° и 8°, в

югоизточните райони малко по-високи.

На места, главно в Източна България ще превали слаб дъжд, а в западните планински райони и Предбалкана, с понижението на температурите – слаб сняг. От северозапад преваляванията бързо ще спрат, а облачността временно ще се разкъса и намалее.

Състояние на реките и общинските язовири

Дунавски  район

Няма получени сигнали за възникнали критични ситуации, свързани с вредното въздействие на водите по язовирните стени на язовирите на територията на БДДР - Плевен. Язовирите, които са определени като потенциално опасни са под постоянно наблюдение.

  • Водното ниво р. Искър при с. Ореховица в 05:00 часа е 293 см, като спрямо 08:00 часа вчера колебанията му се са с -50/+22 см. Към момента нивото се понижава.
  • Водното ниво р. Янтра при с. Каранци в 05:00 часа е 255 см, като спрямо 08:00 часа вчера се е повишило с +139 см, след което е започнало да се понижава и към момента се е понижило с -21 см.

Река Дунав

Към  8,30 часа на 04.12.2017 г. по данни на оперативните дежурни в крайдунавските областни, общински администрации, дежурните на РД “ПБЗН“ и ”Напоителни системи” ЕАД няма постъпили сигнали за критични ситуации, свързани с водното ниво на р. Дунав и на реките, вливащи се в р. Дунав, на територията на БДДР – Плевен.  Водните течения остават в речните легла. Отводнителните помпени станции (ОПС), стопанисвани от крайдунавските клонове на ”Напоителни системи”ЕАД са в работен режим. Водното ниво в корегираните реки не застрашава стабилитета на бермите и дигите, изградени по поречията им.

Черноморски район

І. Състояние на язовирите  - критични нива и възникнали аварийни ситуации по язовирните стени и съоръженията към тях:

По данни на оперативните дежурни в областни, общински администрации, дежурните на РД “ПБЗН“ и ”Напоителни системи” ЕАД няма постъпили сигнали за критични ситуации, свързани с язовирите и язовирните стени.  Водните течения остават в речните легла. Водното ниво в корегираните реки не застрашава стабилитета на бермите и дигите, изградени по поречията им.

ІІ. Състояние на реките – данни за критични нива и аварийни ситуации; данни за критични участъци по диги и укрепителни съоръжения:

Към 8:30 часа на 04.12.2017 г. няма постъпила информация за критични ситуации по Черноморските реки. Няма постъпила информация за повишение на нивата на реките. Към момента на територия на БДЧР е облачно. На дежурния телефон не са постъпвали данни за аварийни ситуации, скъсани диги или укрепителни съоръжения.

ІІІ. Засегнати населени места от вредното въздействие на водите:

Към настоящия момент на дежурния телефон за 24 часова връзка няма постъпила информация за засегнати населени места от вредното въздействие на водите.

Източнобеломорски район

- Басейн на река Марица

Към настоящия момент на дежурния телефон и по електронна поща няма постъпила информация и данни за критични нива и възникнали аварийни ситуации по язовирните стени и съоръженията към тях, за критични участъци по диги и укрепителни съоръжения, както и за засегнати населени места от вредното въздействие на водите.

  • Водното ниво на р. Марица при гр. Свиленград в 06:00 е 127 см и се е понижило спрямо 08:00 вчера с -15 см. След временно понижение ще започне процес на повишение.
  • Водното ниво на р. Марица при гр. Харманли в 05:00 е 192 см и е с колебания спрямо 08:00 вчера от -10/ +5 см. Тенденцията към повишение ще се запази през следващите няколко часа.

- Басейн на река Тунджа

Общ. Елхово

Към момента няма постъпила друга актуална информация на дежурните телефони и електронна поща за разливи и данни за критични нива и възникнали аварийни ситуации по язовирните стени и съоръженията към тях, за критични участъци по диги и укрепителни съоръжения, както и за засегнати населени места от вредното въздействие на водите.

  • Водното ниво на р. Тунджа при гр. Ямбол в 05: 00 е 279 см и се е покачило спрямо 08:00 вчера с +58 см. Към момента нивото се задържа около 280 см.
  • Водното ниво на р. Мочурица при с. Чарда към 5:00 е +132 см, като спрямо 8:00 вчера колебанията му са -11/+41 см. Към момента нивото се повишава.
  • Водното ниво на р. Тунджа при гр. Елхово в 05:00 е 140 см и спрямо 08:00 вчера е с регистрирано повишение от +55 см. Към момента нивото се повишава. Водното количество е над прага за средни води.

- Басейн на река Арда

Към настоящия момент няма постъпила информация на дежурните телефони и електронна поща за разливи и данни за критични нива и възникнали аварийни ситуации по язовирните стени и съоръженията към тях, за критични участъци по диги и укрепителни съоръжения, както и за засегнати населени места от вредното въздействие на водите.

Западнобеломорски район

  • към 08:00 часа на 04.12.2017 г. на оперативния телефон на БД”ЗБР” няма постъпили сигнали за:

-критични водни нива и възникнали аварийни ситуации по язовирните стени и съоръженията към тях;

- критични нива и възникнали аварийни ситуации по реките, както и за критични участъци по диги и укрепителни съоръжения;

-засегнати населени места от вредното въздействие на водите.

  • Няма данни за преливане на вода през преливниците на големите язовири.
  • Няма подадена информация от граждани и фирми към териториалните звена на служба ПБЗН – Благоевград, Кюстендил, Перник и Смолян, Областните администрации и общините, за възникнали бeдствени или аварийни ситуации вследствие негативното въздействие на водите.

Информация от други ведомства свързана с вредното въздействие на водите

МТИТС

Към 08.30 ч. на 04.12.2017 г. няма наводнени междугария и стрелки в транспортната инфраструктура на НКЖИ.

„Напоителни системи” ЕАД клон Шумен на 04.12.2017г. към 08.00 часа

Няма значително повишение на водните нива и проблеми при провеждането на водите по коригираните речни участъци, стопанисвани от „Напоителни системи” ЕАД клон Шумен.

„Напоителни системи” ЕАД клон Бургас  на 04.12.2017г. към 08.00 часа

Язовирите които се експлоатират от „Напоителни системи” ЕАД – клон Бургас, са с необходимия ретензионен обем.

„Напоителни системи“ ЕАД клон Среден Дунав на 04.12.2017г. към 08.00 часа

Водните нива в язовирите се следят и се поддържат до степен гарантираща безопасната им експлоатация и недопускане на аварийни ситуации.

Ретензионните язовири са с отворени основни изпускатели.

Водното ниво в коригираните участъци на реките Искър,  Вит, Осъм и Янтра на територията на клона е под праговете на внимание.